back to homepage

เกี่ยวกับ มนป.

รู้จักศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.)

ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) ภายใต้มูลนิธินโยบายถนนปลอดภัย(มนป.) เป็นหน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในการทำหน้าที่ส่งเสริมให้เกิดการทำงานในลักษณะเครือข่ายขององค์กรต่างๆ เพื่อการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน รวมถึงการพัฒนาความรู้ทางวิชาการและใช้ข้อมูลจากระบบข้อมูลอุบัติเหตุจราจรทางบกที่มีอยู่และสร้างขึ้นใหม่ เชื่อมประสานผู้เกี่ยวข้อง เพื่อสร้าง และใช้ความรู้ และข้อมูลสำหรับการพัฒนานโยบาย รวมทั้งนำมาใช้ประโยชน์ในการป้องกันอุบัติเหตุจราจรทางบกทั้งในระดับพื้นที่และระดับประเทศ

ปรัชญา ศวปถ.นำความรู้...สู่ถนนปลอดภัย

วิสัยทัศน์ เครือข่ายวิชาการเข้มแข็ง มุ่งมั่นสร้างความรู้ ผลักดันสู่ ทศวรรษความปลอดภัยทางถนน

พันธกิจ

๑. การประสานและสนับสนุนการรวบรวม สังเคราะห์ข้อมูล องค์ความรู้ที่มีอยู่แล้วให้พร้อมใช้งาน และ การสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่จำเป็น ตอบสนองผู้ใช้

๒. การนำข้อมูลและความรู้มาสื่อสารสาธารณะไปยังกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ทั้งระดับนโยบาย ผู้ปฏิบัติและภาคประชาสังคม

๓. สนับสนุนให้เกิดกลุ่มแกน-เครือข่ายด้านวิชาการ เครือข่ายภาคประชาสังคม/สื่อมวลชน และกลไกติดตามกำกับ ให้มีศักยภาพ สามารถเกาะติดและผลักดันงานด้านวิชาการใน “ประเด็นที่สำคัญ” อย่างต่อเนื่อง

๔. ประสานและสนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของภาคีที่เกี่ยวข้อง เพื่อการสังเคราะห์ข้อมูล-องค์ความรู้ และการติดตาม ประเมินผลนโยบาย มาตรการ และการดำเนินการต่างๆ

ยุทธศาสตร์ แบ่งเป็น

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้สู่การปฏิบัติ (Knowledge management & Knowledge for implement) ในประเด็นหลัก ได้แก่ กลไก ศปถ.อำเภอและท้องถิ่น ระบบความปลอดภัยทางถนนในสถานประกอบการ รถสาธารณะปลอดภัย การบังคับใช้กฎหมายและรถจักรยานยนต์กับเยาวชน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การสื่อสารสาธารณะและเชื่อมโยงนโยบาย (Knowledge Advocate) โดยใช้ความรู้และบทเรียนจากการดำเนินงานในพื้นที่มาผลักดันนโยบายและขยายผล

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ข้อมูลและการประเมินผล (MIS and Evaluation) โดยเน้นการติดตามประเมินมาตรการสำคัญที่กำหนดเป็นนโยบาย เช่น มาตรการเข็มขัดนิรภัยตอนหลัง ฯลฯ

เพื่อทำงานประสานและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนของสังคมไทยได้มาทำงานร่วมกัน
โดยอาศัยการจัดการความรู้เชิงยุทธศาสตร์ ภายใต้แผนงาน ๖ ประเด็นสำคัญ อันได้แก่

  • แผนงานรถโดยสารสาธารณะปลอดภัย
  • แผนงานการจัดการความปลอดภัยทางถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  • แผนงานรถจักรยานยนต์
  • แผนงานบังคับใช้กฎหมาย (ความเร็ว, เมา)
  • แผนงานสถานประกอบการ
  • แผนงานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS)

โดยดำเนินการขับเคลื่อนร่วมกับแผนงานสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจรในระดับจังหวัด (สอจร.) และภาคีเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Partner) ได้แก่ ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน โดยมีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นเลขานุการฯ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงคมนาคม มหาวิทยาลัยนเรศวร ตลอดจนภาคีหลักอื่นๆ ได้แก่ สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ มูลนิธิเมาไม่ขับ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ฯลฯ

ผลการดำเนินงานร่วมกับภาคี สามารถผลักดันข้อเสนอเชิงนโยบาย อาทิ การกำหนดให้อุบัติเหตุทางถนน เป็น “วาระแห่งชาติ” การจัดทำ “แผนแม่บทศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน” และ กรอบการขับเคลื่อน “ทศวรรษความปลอดภัยทางถนน ๒๕๕๔-๒๕๖๓” และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อยกระดับให้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน มีความเสถียรภาพในการทำงานได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการจัดทำข้อเสนอแนะในประเด็นสำคัญ ผ่านกลไกต่างๆ เช่น สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ สภาที่ปรึกษาฯ คณะกรรมการคมนาคมปลอดภัยฯ ฯลฯ