back to homepage

ติดต่อเรา

ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.)

ที่อยู่ : มูลนิธินโยบายถนนปลอดภัย (มนป.) เลขที่ 407-408 ชั้น 4 อาคารพร้อมพันธุ์ 2
ซอยลาดพร้าว 3 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 02-938-8490 โทรสาร. 02-938-8827
อีเมล. 
admin@roadsafetythai.org