กิจกรรมอบรมพัฒนาแกนนำเครือข่ายกลุ่มรถจักรยานยนต์รับจ้างและไรเดอร์  


3 มี.ค. 2566 3218 แผนงาน : ศวปถ.& มนป.   


เมื่อวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 ณ ห้อง 201 ศูนย์การเรียนรู้สุขภาวะ (สสส.) ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) มูลนิธินโยบายถนนปลอดภัย (มนป.) ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โรงเรียนทักษะพิพัฒน์ บริษัท เอสซีจี สกิลส์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานคร (ศปถ.กทม.) บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ผู้แทนรถจักรยานยนต์รับจ้างและไรเดอร์ และภาคีเครือข่ายด้านความปลอดภัยทางถนน จัด “กิจกรรมอบรมพัฒนาแกนนำเครือข่ายกลุ่มรถจักรยานยนต์และไรเดอร์” ภายใต้โครงการความร่วมมือเพื่อสร้างการขับขี่ที่ปลอดภัยในกลุ่มรถจักรยานยนต์รับจ้างและกลุ่มไรเดอร์

นางสาวรุ่งอรุณ ลิ้มฬหะภัณ รักษาการผู้อำนวยการสำนักควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสังคม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ประธานในพิธี กล่าวว่า การอบรมหลักสูตรการผลิตสื่อสร้างสรรค์สื่อสารความเสี่ยงเพื่อให้แกนนำกลุ่มรถจักรยานยนต์รับจ้างและกลุ่มไรเดอร์สามารถผลิตสื่อเพื่อสื่อสารความเสี่ยงและสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในเครือข่าย อีกทั้งจะมีการอบรมในหลักสูตรการขับรถปลอดภัยเชิงป้องกันอุบัติเหตุ (Safety Driving Course) เพื่อให้กลุ่มแกนนำได้เรียนรู้และตระหนักถึงอันตรายและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในขณะขับขี่รถจักรยานยนต์ มีความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับการขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ รวมถึงความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยวิทยากรจัดอบรมมาจากสำนักนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลและสื่อสร้างสรรค์ และกลุ่มงานวิชาการ สำนักงานเลขาธิการ สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มรถจักรยานยนต์รับจ้างและกลุ่มไรเดอร์สามารถใช้ประโยชน์จากการเป็นผู้ผลิตสื่อได้ทั้งขั้นตอนการผลิต (Production) และขั้นตอนการเผยแพร่สื่อ 2.เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มรถจักรยานยนต์รับจ้างและกลุ่มไรเดอร์สามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้สำหรับการสื่อสารความเสี่ยง เผยแพร่ความรู้การขับขี่ที่ปลอดภัยและสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในเครือข่ายกลุ่มรถจักรยานยนต์รับจ้างและกลุ่มไรเดอร์ต่อไป

© 2018 - www.roadsafetythai.org All rights reserved