กิจกรรมอบรมพัฒนาแกนนำเครือข่ายกลุ่มรถจักรยานยนต์รับจ้างและไรเดอร์  


15 มี.ค. 2566 3114 แผนงาน : ศวปถ.& มนป.   


ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) มูลนิธินโยบายถนนปลอดภัย (มนป.) ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โรงเรียนทักษะพิพัฒน์ บริษัท เอสซีจี สกิลส์ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานคร (ศปถ.กทม.) บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ผู้แทนรถจักรยานยนต์รับจ้างและไรเดอร์ และภาคีเครือข่ายด้านความปลอดภัยทางถนน จัดกิจกรรมอบรมหลักสูตรการขับรถปลอดภัยเชิงป้องกันอุบัติเหตุ (Safety Driving Course: SDC) วันที่ 11-12 มีนาคม พ.ศ.2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนได้ตระหนักถึงอันตรายและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในขณะขับรถ มีความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับการขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ รวมถึงความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเมื่อจบหลักสูตรจะทำให้ผู้เรียน ส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมการขับขี่ที่ปลอดภัยและสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนในกลุ่มรถจักรยานยนต์รับจ้างและกลุ่มไรเดอร์

© 2018 - www.roadsafetythai.org All rights reserved