โครงการจัดจ้างออกแบบงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่องความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 16 ภายใต้มูลนิธินโยบายถนนปลอดภัย


4 มิ.ย. 2567 117 แผนงาน : ศวปถ.& มนป.


โครงการจัดจ้างออกแบบงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่องความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 16

ภายใต้มูลนิธินโยบายถนนปลอดภัย

ระยะเวลาดำเนินการ    :  6 เดือน (17 มิถุนายน 2567 – 16 ธันวาคม 2567)

งบประมาณ                 :  1,925,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ประกาศ           : วันที่ 4 มิถุนายน 2567

ปิดรับข้อเสนอ    : วันที่ 12 มิถุนายน 2567

ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือก : วันที่ 13 มิถุนายน 2567

ผู้สนใจสามารถยื่นข้อเสนอมาที่

ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.)

ที่อยู่ 637/1 อาคารพร้อมพันธุ์ 1 ชั้น 4 ห้อง 402-403

ซอยลาดพร้าว 3 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900

หรือทางอีเมล์ admin@roadsafetythai.org

 

โดยผู้ที่สนใจสามารถจัดส่งเอกสารประกอบการส่งข้อเสนอ

1. แผนการดำเนินงาน (action plan)

2. รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด/มูลนิธิ ฯลฯ)

3. ใบเสนอราคา 

4. ผลงานที่ผ่านมา


© 2018 - www.roadsafetythai.org All rights reserved