ทำเนียบกระบวนกรขับเคลื่อนกลไกศปถ.


6 พ.ย. 2563 83 แผนงาน : การจัดการกลไกความปลอดภัยทางถนน


กระบวนกรขับเคลื่อนกลไกศปถ. รุ่นที่ 1

1            เจนจิรัสตรา วงศ์ประทุม       สสจ. อุดรธานี
2            เจริญชัย แป้นฝ้าย              สสจ. นครสวรรค์
3            เอกษา ลิ้มเวียงสิริวงศ์        สสอ. จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช
4            จันทร์ทิพย์ วราหไพฑูรย์     รพ.สวรรค์ประชารักษ์ จ.นครสวรรค์

5            จิตต์ศจี ธฤตกุลวณิชย์        สสอ. แก่งคอย จ.สระบุรี
6            ฉลอง ยอดสง่า                    สภ. หนองหานจ. อุดรธานี
7            ณรงค์ สาธเลศ                    สภ. ทุ่งฝน จ. อุดรธานี
8            ทนุบูรณ์ กองจินดา               สคร. 4 จ.สระบุรี
9            ทวีศักดิ์ มีสวัสดิ์                   สคร. 3 จ.นครสวรรค์
10          ธาดา ศูนย์จันทร์                  สสอ. พรรณนานิคม จ.สกลนคร
11          วิรัญญา ลาชโรจน์                สสจ. ปทุมธานี
12          มานะชัย สุเรรัมย์                  สคร. 9 จ.นครราชสีมา
13          วันทนา ไพศาลพันธ์          สสอ. หนองหาน จ.อุดรธานี
14          วิไล ทานาลาด                    รพ.สมเด็จพระยุพราชกระนวน จ.ขอนแก่น
15          ศศินันท์ อัครนนท์ชัยกิจ      บริษัทกลางฯ จ.สกลนคร
16          สมบูรณ์ จันทรทิพย์           สภ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
17          สวินทร วงษ์หาญ                 สสอ. เมือง จ.สกลนคร
18          อภิเดช ชมภูนิตย์                 สสจ. อุดรธานี
19          อาจารี พินจ๊ะ                      กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
20          อโณทัย ขวนขวาย               สสอ. เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น

 

กระบวนกรขับเคลื่อนกลไกศปถ. รุ่นที่ 2

1            กัลยาภัสร์ อัครภูมิรัศม์         สสอ. พุทไธสง จ.บุรีรัมย์
2            กิตติพิชญ์ ถาวร                 สสอ. พุทไธสง จ.บุรีรัมย์
3            ชาญวิทย์ รัตนวิบูลย์ศิริ      สภ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
4            ณัฐพิมล​ ณ​ นคร                 สคร.11 จ.นครศรีธรรมราช

5            ตุลกิตย์ ชีกว้าง                  อบต.ห้วยโจด จ.ขอนแก่น
6            ทนงศักดิ์ พลทัย                สสจ.อุดรธานี
7            ทิวา พุทธบุรี                     ที่ทำการปกครอง อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น
8            ธวัชชัย คำป้อง                  สสอ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
9            นันทพร​ กลิ่นจันทร์             สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์
10          สุรัตน์ กัณหา                     สสอ.กุดจับ จ.อุดรธานี
11          นิพาภรณ์ กองทอง              สสจ.อุดรธานี
12          นิภาพร พันจันทร์                รพ.นายูง จ.อุดรธานี
13          ปรัญชัย เชิงหอม                อบต. หนองพระ อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
14          พัชรี สนิทไทย                   อบต.ห้วยโจด จ.ขอนแก่น
15          พูนสุข เชื่อมชัยตระกูล       รพ.สต.ลุ่มระวี อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
16          มยุรา สีสาร                        สคร. 7 จ.ขอนแก่น
17          ยุทธพงษ์ วงษ์ศิริจันทร์      สภ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
18          ลดาวัลย์ สวนงาม                สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
19          วัชพล สมปาน                    ทต.บ้านต๊ำ อ. เมือง จ.พะเยา
20          วันเพ็ญ ใจซื่อ                    สสอ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
21          วัลยา โสภากุล                   สคร.1 จ.เชียงใหม่
22          วิสิทธิ์ มารินทร์                   สสจ.น่าน
23          ศรินทร สนธิศิริกฤตย์         สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
24          ศศิกานต์ ธนธีระกุล           สคร. 3 จ.นครสวรรค์
25          ศิริพร สิทธิ                        สคร.1 จ.เชียงใหม่
26          สมาน ดั้งดอนบม                 ทต.โนนทอง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
27          สุธิดา อิสระ                        เทศบาลนครขอนแก่น
28          สุพรรณี สุขสมบูรณ์            สนง ปภ. จ.อุดรธานี

กระบวนกรขับเคลื่อนกลไกศปถ. รุ่นที่ 3

1            ธนาธิป บุญญาคม                สสอ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
2            พิทยา ทองหนูนุ้ย               สสอ.ควนขนุน จ.พัทลุง
3            ฉัตรชัย ไวยะกา                  สสอ.แม่ลาว จ.เชียงราย
4            ณภัทรพงษ์ หงษีทอง        รพ.สต.คำแมด อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น

5            ธีระพงษ์ จ่าพุลี                   สสอ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์
6            อนันท์ ดวงอินต๊ะ                 สสอ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย
7            ประสพสุข จุรุทา                  รพ.สต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
8            รฏิมา อารีรักษ์                    รพ.สต. เซิม อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
9            จักรินทร์ ปริมานนท์              สสอ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช
10          สกลวรรธน์​ นะนวน​               รพ.เหนือคลอง​ จ.กระบี่
11          ฉัตรชัย ขวัญแก้ว                 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.ตรัง
12          ธัญฌ์วรัตศ์ หมื่นตื้อ           สสอ.เทิง จ.เชียงราย
13          พรชนก เพิ่มพูล                   รพ.สต. บ้านเขาน้อย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
14          สุรเดช คชสารทอง               สสอ.แม่สรวย จ.เชียงราย
15          ภราดร โสภา                       รพ.สต.นาส่วง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
16          ไตรรงค์ คงดี                       สสอ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
17          รณเสฏฐ แป่มจำนัก            สสอ.คำตากล้า จ.สกลนคร
18          จินตนา สุขทัต                      รพ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี
19          เทียนทอง บุญยรางกูร           สสจ.บุรีรัมย์
20          ชลัท เทพารักษ์                    อบต.สะเดา อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
21          สมสมร นาคเกษม                  รพ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์
22          กษริน ตริณตระกูล                 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
23          กิตติ รักสัตย์                        ศูนย์ดิจิทัลชุมชนฯ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
24          กาญจนา​ ทิพคูนอก            รพ.นางรอง​ จ.บุรีรัมย์​
25          พัชรพล อ่อนสุระทุม           สสอ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร

กระบวนกรขับเคลื่อนกลไกศปถ. รุ่นที่ 4

1            นุจนาถ ขวาไทย                  รพ.สต.บ้านสังสงยาง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
2            เกศินี อาจสด                     รพ.สต.สว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
3            วรนุช วงค์เจริญ                   รพ.ปง อ.ปง จ.พะเยา
4            อภิรุจี เกนทา                      สสอ.ปง จ.พะเยา

5            อุไรวรรณ นาคสู่สุข               สนง ปภ. จ.นครปฐม
6            นิภาธร พงศาปาน                 เทศบาลนครขอนแก่น
7            สุวิชา จันทร์สุริยกุล               สสจ.แพร่
8            เยาวเรศ อิสระเศรษฐพงษ์    สสจ.แพร่
9            คนึงนิตย์ ปิติปุญญพัฒน์      สสจ.เชียงใหม่
10          จำเริญ มรฤทธิ์                      สคร. 2 จ.พิษณุโลก
11          กฤตเมธ อัตภูมิ                     สสอ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์
12          วีระศักดิ์ เดชอรัญ                  สสอ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
13          สุวิมล แก้วแดง                     สคร. 12 จ.​สงขลา
14          รุจิรา เพชรสงค์                     สคร. 11 จ.นครศรีธรรมราช
15          เพ็ญศรี วงศรีลา                    สสจ.สกลนคร
16          วราลักษณ์ อินทรวิศิษฎ์         สสอ.เมืองสกลนคร
17          พวงเพชร ชามทอง                สสอ.เมืองนครศรีธรรมราช
18          ดวงสมร ดวงใจ                     สสอ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
19          จุฬาภรณ์ เหตุทอง                 รพ.สต. บ้านควนปอม จ.พัทลุง
20          ภูริดา อินทะสร้อย                  สคร. 4 จ.สระบุรี
21          ณัฐอนงค์ อนันตวงษ์           สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
22          มาลัยพร ครองสุข                  รพ.สตึก จ.บุรีรัมย์
23          เฉลิมศักดิ์ รักษา                   รพ.สต.ยอด อ.สองแคว จ.น่าน
24          สุทัศน์ กาลรัตน์                    สสจ.ตรัง
25          สุริยัน ตื้อยศ                        นักวิชาการอิสระ
26          วารินทร์ เจริญทรัพย์              สนง ปภ. จ.เชียงราย (สาขาเวียงป่าเป้า)
27          อนันท์ พรมมิน                      สสอ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
28          ศราวุฒิ พิมพิสาร                   สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ
29          สมร จงสมจิตร์                      สสจ สุพรรณบุรี
30          ภัทรเดช วรศรีหิรัญ                สคร. 2 จ.พิษณุโลก
31          อธิวัฒน์ แพงสาย                  ภว.จ.สกลนคร
32          ทวีศักดิ์ ปานสีลา                   รพ.สต.บ้านมาบกระเปา อ.สามง่าม จ.พิจิตร
33          ชาญณรงค์ นัยเนตร            รพ.สต.ดงบาก อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู
34          วันเพ็ญ บูรณวานิช                 รพ.จักราช จ.นครราชสีมา
35          ชลธิชา ยอมใหญ่                  ภว.จ.ตรัง
36          ศรีทอน ผาทอง                    สนง ปภ. จ.น่าน

กระบวนกรขับเคลื่อนกลไกศปถ. รุ่นที่ 5

1            อัมพิกา กุยวารี                   สคร. 1 จ.เชียงใหม่
2            รจรีย์ จันทร์แก้ว                  สคร. 5 จ.ราชบุรี
3            เพชรัตน์ พันอ้น                  สคร. 7 จ.ขอนแก่น
4            เนตรนภา บัวแก้ว                สสจ.นครสวรรค์

5            สุวิทย์ อิภิโช                     รพ.สมเด็จพระยุพราชกระนวน จ.ขอนแก่น
6            สมัย ทองพูล                    สสอ.นาดูน จ.มหาสารคาม
7            ศิริพร เสาวลักษณ์              รพ.สมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
8            ธีร์ธวัช พิมพ์วงค์                สสอ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด
9            รณชัย คลำคง                  สสจ. สุโขทัย
10          กฤตเมศ ดีสลิด                 รพ.วังเจ้า จ.ตาก
11          ยุพาพิน นาชัยเลิศ             รพ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
12          อภิเดช แก้วสง                 รพ.สต. เขาขาว อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
13          นริศ คมจิตร                    สสอ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
14          รัตนาภรณ์ ลาศนาวิน         สสจ.น่าน
15          มนัส พรมณะ                   สสจ.เชียงใหม่
16          ฐิติรัตน์ ดวงสว่าง              รพ.สารภี จ.เชียงใหม่
17          อารีรัตน์ แสงวรรณ            รพ.สารภี จ.เชียงใหม่
18          อานนท์ หลำสาย              ทต.ยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่
19          ณัฐพล จองต๊ะ                 ทต.ยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่
20          สันติ ธรณี                       สสอ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด|
21          ทวี แสนสนอง                  รพ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
22          คำมูล สุระมณี                  ทต.เมืองไพร อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
23          พรเทพ ก้อนทองคำ        ทต.นาเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
24          จิตติพงษ์ สุทธิประภา      ทต.เกาะแก้ว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
25          สุภาภรณ์ ทัศนพงศ์         สสจ.ร้อยเอ็ด
26          วรดร น้อยเลิศ                  สสอ.เมืองอุดรธานี
27          จิตนา สารีบุตร                  รพ.สต.นาข่า อ.เมือง จ.อุดรธานี
28          อนพัชวินท์ ณวรรณวงษ์    ปภ.อุดรธานี
29          รัตนาภรณ์ ใจชื่น                รพ.สต.คลองน้ำใส อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
30          ปรัชญา แก้วพัฒน์              สสอ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว
31          สุกัญญา สองแสง              รพ.สต.ศาลาลำดวน อ.เมือง จ.สระแก้ว
32          จารีวัฒน์ นุริตมนต์              รพ.สต.โคคลาน อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว
33          สุรเดช กรมแสนพิมพ์       สภ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว


© 2018 - www.roadsafetythai.org All rights reserved