รายงานสัมมนา

ข้อมูลการนำเสนอ รูปถ่าย และข้อเสนอเชิงนโยบายงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่อง ความปลอดภัยทางถนนครั้งที่ 13

การจัดงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่อง ความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 13

“ลงทุนเพื่อความปลอดภัยทางถนนที่ยั่งยืน” (Invest for Sustainable Road Safety)

ระหว่างวันที่ 6-7 ธันวาคม 2560 ณ. ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา

             ที่ผ่านมา ประเทศไทยได้ให้ความสำคัญต่อประเด็นการจัดการปัญหาอุบัติเหตุทางถนน จากการที่รัฐบาลกำหนดให้อุบัติเหตุทางถนนเป็น “วาระแห่งชาติ” และเข้าร่วมกับองค์การสหประชาชาติ ที่ประกาศให้ พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๖๓ เป็น “ทศวรรษเพื่อความปลอดภัยทางถนน” ตามแนวทาง ๕ เสาหลัก (5 pillars) โดยดำเนินงานผ่านโครงสร้างศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) ประกอบกับรัฐบาลและหน่วยงานหลัก ได้มีนโยบายและมาตรการต่างๆ เช่น ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีที่เน้นการทำงาน “ต่อเนื่อง ตลอดทั้งปี” ให้รองนายกฯ พลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย นำกลไก “ประชารัฐ” เป็นหลักบูรณาการขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหา รวมทั้ง นโยบาย Safety Thailand ที่เน้นความร่วมมือ ๖ กระทรวงสำคัญที่จะสร้างความปลอดภัย  นอกจากนี้ ยังมีข้อสั่งการรองนายกรัฐมนตรี (พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ) ในฐานะประธานกรรมการนโยบายป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ (นปถ.) ให้ทุกจังหวัดกำหนดเป็น “วาระจังหวัด” โดยใช้กลไกศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด (ศปถ.จังหวัด) ในการดำเนินการ

            ยิ่งไปกว่านั้น หน่วยงานหลักยังได้หยิบยกเรื่องความปลอดภัยทางถนนมาเป็นวาระสำคัญ อาทิ กระทรวงคมนาคม กำหนดให้ปี ๒๕๖๐ เป็น “ปีคมนาคมปลอดภัย” มีนโยบาย มาตรการและการติดตามเพื่อให้ทุกหน่วยงานดำเนินงานด้านนี้อย่างจริงจัง กระทรวงสาธารณสุข กำหนดให้เรื่องการบาดเจ็บจากการจราจร (road traffic injury: RTI) เป็นวาระสำคัญ พร้อมกำหนด ๔ มาตรการหลักทั้งด้านการจัดการ ด้านข้อมูล ด้านป้องกันและด้านรักษาพยาบาลโดยเฉพาะด้านการจัดการและด้านข้อมูลที่กำหนดให้กลไกระดับจังหวัดและอำเภอเข้ามาเสริมด้านข้อมูลและการทำงาน ศปถ.อำเภอ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

        ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) มูลนิธินโยบายถนนปลอดภัย (มนป.) สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนมาอย่างต่อเนื่อง ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ซึ่งถือเป็นการประสานคนทำงานในระดับปฏิบัติการ จึงได้จัดให้มีการสัมมนาระดับชาติ เรื่องความปลอดภัยทางถนน ขึ้นทุกๆ ๒ ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้ผู้บริหาร นักวิชาการ และผู้ปฏิบัติงานจากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทราบนโยบายของรัฐบาลในการดำเนินงานด้านป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน และมีส่วนร่วมเสนอนโยบายสาธารณะ รวมทั้งแนวทางการบูรณาการในการดำเนินงาน และในปี ๒๕๖๐ นี้ การจัดงานสัมมนาระดับชาติเรื่อง ความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ ๑๓ ภายใต้แนวคิด “ลงทุนเพื่อความปลอดภัยทางถนนที่ยั่งยืน” (Invest for Sustainable Road Safety) มีแนวคิดที่สะท้อนมาจากการประชุมรัฐมนตรีและคณะผู้แทนระดับสูงของประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติวาระที่ ๒ : Time for Results และการประชุม Safety 2016 World Conference ภายใต้หัวข้อ From Research to Implementation โดยมุ่งเน้นการจัดการความรู้ให้เกิดผลลัพธ์ที่ชัดเจนและยั่งยืน

วันพุธที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ 

ห้อง Grand Hall 201-203 พิธีเปิด
 • VTR “ลงทุน…เพื่อความปลอดภัยทางถนนที่ยั่งยืน” คลิ๊กที่นี่
 • VTR "สูญเสียกันทุกฝ่าย (คนเดียวที่คิดถึง) คลิ๊กที่นี่
 • คำกล่าวเปิดทิศทางนโยบายรัฐบาลเรื่องความปลอดภัยทางถนนฯ โดย คุณสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย คลิ๊กที่นี่
 • PPT “Invest for Sustainable Road Safety”  โดย  Mr.Michael Woodford Safer Roads Foundation (SRF) คลิ๊กที่นี่
 • รูปภาพ ผู้ได้รับรางวัล Prime Minister Road Safety Awards โดย  นายสุธี มากบุญรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย คลิ๊กที่นี่
 • รูปภาพ ช่วงพิธีเปิด คลิ๊กที่นี่
Panel 1 Invest for sustainable road safety ลงทุนเพื่อความปลอดภัยทางถนนที่ยั่งยืน
 • PPT คุณนิกร จำนง ประธานชมรมไทยปลอดภัยและอดีตประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญขับเคลื่อนการปฎิรูประบบความปลอดภัยทางถนน คลิ๊กที่นี่

ห้อง Grand Hall 203 Panel 2 ประชารัฐเพื่อสังคม กับ ความปลอดภัยทางถนน

 • PPT คุณอำนวย ภู่ระหงษ์ ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน คลิ๊กที่นี่
 • PPT คุณอัครเรศร์  ชูช่วย กรรมการผู้จัดการ บริษัท อมตะ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด คลิ๊กที่นี่
 • PPT คุณมานะ พิจุลย์ ผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม คลิ๊กที่นี่
 • PPT รองศาสตราจารย์ สราวุธ สุธรรมาสา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช คลิ๊กที่นี่
 • รูปภาพการนำเสนอ คลิ๊กที่นี่

ห้อง MR 218-219 Panel 3 ลงทุน...เพื่อสังคมร่วมใจป้องกันภัยทางถนน

Session I : ง่วง-ขับ แนวทางการแก้ไขด้วยกฎหมายและวิศวกรรมจราจร

ห้อง MR 211-212 ห้องย่อยที่ ๑ “ลงทุน…สร้างกลไกบูรณาการระดับพื้นที่” (ศปถ.จังหวัด-อำเภอท้องถิ่น)

 • PPT คุณอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี คลิ๊กที่นี่
 • PPT คุณอภิรดี ประเสริฐฤทธี สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คลิ๊กที่นี่
 • รูปภาพการนำเสนอ คลิ๊กที่นี่

ห้อง Grand Hall 202 ห้องย่อยที่ ๒ “ลงทุน…สู่ถนนยุคใหม่ ใส่ใจผู้เดินทาง…ลดเร็ว…ลดเสี่ยง"

Session I: การกำหนดความเร็วจำกัดในเขตเมืองและเทศบาล (Speed Limit Setting)

 • PPT Dr.Liviu Vedrasco ผู้แทนองค์การอนามัยโลก ประจำประเทศไทย คลิ๊กที่นี่
 • PPT คุณณัฐพงศ์ บุญตอบ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการมูลนิธิไทยโรดส์ คลิ๊กที่นี่

Session II: โมเดลการจัดการความเร็วเฉพาะพื้นที่ (Speed Limit Zone Model)

 • PPT รองศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ เสถียรนาม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คลิ๊กที่นี่
 • PPT ดร.นพดล กรประเสริฐ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คลิ๊กที่นี่
 • PPT คุณสันติภาพ ศิริยงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาวิศวกรรมจราจร กรมทางหลวงชนบท คลิ๊กที่นี่

ห้อง Grand Hall 201 ห้องย่อยที่ ๓ “ลงทุน…เพื่อยานพาหนะปลอดภัย”

เทคโนโลยีการผลิตยุคใหม่กับความปลอดภัยของยานพาหนะ

ห้อง MR 214-215 ห้องย่อยที่ ๔.๑ “ลงทุน…เพื่อเด็กไทยปลอดภัยจากอุบัติเหตุทางถนน”

ห้อง MR 217 ห้องย่อยที่ ๕ “เครือข่ายนักกู้ชีพ กู้ภัยเพื่อสาธารณะ”

ห้อง MR 216 ห้องย่อยที่ ๖ “CITY and Road Safety”

ภาพบรรยากาศงานในวันแรก คลิ๊กที่นี่

 

 

วันพฤหัสบดีที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐

ห้อง Grand Hall 203 Panel 4  มิติใหม่บังคับใช้กฎหมาย Road Safety 4.0

Session I : มอบรางวัล “ตำรวจจราจรดีเด่น” จำนวน ๒๑ รางวัล รูปภาพการมอบรางวัล คลิ๊กที่นี่

Session II: เสวนา “ระบบการบังคับใช้กฎหมายอย่างครบวงจร ตัวอย่างจากประเทศญี่ปุ่น”

Session III : เสวนา “ระบบเทคโนโลยีกับการบังคับใช้กฎหมาย”

ห้อง MR 214-215 Panel 5 : รถพยาบาลปลอดภัย Ambulance Safety และการจัดการข้อมูลบาดเจ็บ สู่การป้องกันแก้ไข

Session I : บรรยาย Ambulance Safety PPT การบรรยายสรุป คลิ๊กที่นี่

Session II : บรรยาย การสอบสวนและการจัดการข้อมูลบาดเจ็บสู่การป้องกันแก้ไข

 ห้อง MR 211-212 ห้องย่อยที่ ๑ “การจัดการผลลัพธ์ กับ กลไก ศปถ.” 

 ห้อง Grand Hall 202 ห้องย่อยที่ ๒ “ลงทุน…เพื่อยกระดับมาตรฐานถนนปลอดภัย” 

Session I: บรรยายพิเศษ “การลงทุนเพื่อยกระดับมาตรฐานด้านความปลอดภัยทางถนน”

 • PPT คุณสุจิณ มั่งนิมิต ผู้อำนวยการสำนักอำนวยความปลอดภัย กรมทางหลวง คลิ๊กที่นี่
 • PPT ผู้แทนสำนักตรวจสอบความปลอดภัยงานทาง กรมทางหลวงชนบท คลิ๊กที่นี่

Session II: แนวทางการลงทุนเพื่อความปลอดภัยทางถนน โดยการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชน

 • PPT ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง คลิ๊กที่นี่
 • PPT ดร.ปิยพงษ์ จิวัฒนกุลไพศาล วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ กรมทางหลวง คลิ๊กที่นี่
 • รูปภาพการนำเสนอ คลิ๊กที่นี่

ห้อง Grand Hall 201 ห้องย่อยที่ ๓ “ลงทุน…เพื่อรถสาธารณะปลอดภัย”

เสวนา “ทิศทางและบทเรียนการจัดการปัญหารถรับส่งนักเรียนในระดับพื้นที่”

ห้อง MR 218-219 ห้องย่อยที่ ๔.๒ “คุมประพฤติ ‘ดื่ม-ขับ’ กับการจัดการที่ยั่งยืน”

Session II : นำเสนอ “ต้นแบบการคุมประพฤติ ดื่มแล้วขับ”

ห้อง MR 216 ห้องย่อยที่ ๖ “CITY and Road Safety”

Session I : “การใช้เทคโนโลยีกล้อง CCTV ในการบังคับใช้กฎหมาย กรณี การฝ่าสัญญาณไฟจราจร”

 • PPT ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุจชัย อึ้งอารุณยะวี มหาวิทยาลัยขอนแก่น คลิ๊กที่นี่

Session II : “บทบาทของเทศบาลกับการใช้เทคโนโลยีเพื่อบังคับใช้กฎหมาย” 

ห้อง Grand Hall 202  เสวนา "ระบบใบขับขี่ใหม่กับความปลอดภัยทางถนน"

ห้อง Grand Hall 202 พิธีปิดการสัมมนาฯ

 • คำกล่าวปิด โดย คุณศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย คลิ๊กที่นี่
 • กล่าวรายงานสรุปผลและข้อเสนอแนะจากการสัมมนาโดย นายแพทย์ธนะพงศ์ จินวงษ์ คลิ๊กที่นี่
 • รูปภาพการนำเสนอ คลิ๊กที่นี่

เวทีกลาง กิจกรรม และ การนำเสนอผลงาน

เอกสารและสื่อสิ่งพิมพ์ในงาน คลิ๊กที่นี่