รายงานสัมมนา

งานสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่อง ความปลอดภัยทางถนนครั้งที่ 13

การจัดงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่อง ความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 13

“ลงทุนเพื่อความปลอดภัยทางถนนที่ยั่งยืน” (Invest for Sustainable Road Safety)

ระหว่างวันที่ 6-7 ธันวาคม 2560 ณ. ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา

             ที่ผ่านมา ประเทศไทยได้ให้ความสำคัญต่อประเด็นการจัดการปัญหาอุบัติเหตุทางถนน จากการที่รัฐบาลกำหนดให้อุบัติเหตุทางถนนเป็น “วาระแห่งชาติ” และเข้าร่วมกับองค์การสหประชาชาติ ที่ประกาศให้ พ.ศ. 2554 – 2563 เป็น “ทศวรรษเพื่อความปลอดภัยทางถนน” ตามแนวทาง 5 เสาหลัก (5 pillars) โดยดำเนินงานผ่านโครงสร้างศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) ประกอบกับรัฐบาลและหน่วยงานหลัก ได้มีนโยบายและมาตรการต่างๆ เช่น ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีที่เน้นการทำงาน “ต่อเนื่อง ตลอดทั้งปี” ให้รองนายกฯ พลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย นำกลไก “ประชารัฐ” เป็นหลักบูรณาการขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหา รวมทั้ง นโยบาย Safety Thailand ที่เน้นความร่วมมือ 6 กระทรวงสำคัญที่จะสร้างความปลอดภัย  นอกจากนี้ ยังมีข้อสั่งการรองนายกรัฐมนตรี (พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ) ในฐานะประธานกรรมการนโยบายป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ (นปถ.) ให้ทุกจังหวัดกำหนดเป็น “วาระจังหวัด” โดยใช้กลไกศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด (ศปถ.จังหวัด) ในการดำเนินการ

            ยิ่งไปกว่านั้น หน่วยงานหลักยังได้หยิบยกเรื่องความปลอดภัยทางถนนมาเป็นวาระสำคัญ อาทิ กระทรวงคมนาคม กำหนดให้ปี พ.ศ.2560 เป็น “ปีคมนาคมปลอดภัย” มีนโยบาย มาตรการและการติดตามเพื่อให้ทุกหน่วยงานดำเนินงานด้านนี้อย่างจริงจัง กระทรวงสาธารณสุข กำหนดให้เรื่องการบาดเจ็บจากการจราจร (road traffic injury: RTI) เป็นวาระสำคัญ พร้อมกำหนด 4 มาตรการหลักทั้งด้านการจัดการ ด้านข้อมูล ด้านป้องกันและด้านรักษาพยาบาลโดยเฉพาะด้านการจัดการและด้านข้อมูลที่กำหนดให้กลไกระดับจังหวัดและอำเภอเข้ามาเสริมด้านข้อมูลและการทำงาน ศปถ.อำเภอ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

        ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) มูลนิธินโยบายถนนปลอดภัย (มนป.) สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนมาอย่างต่อเนื่อง ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ซึ่งถือเป็นการประสานคนทำงานในระดับปฏิบัติการ จึงได้จัดให้มีการสัมมนาระดับชาติ เรื่องความปลอดภัยทางถนน ขึ้นทุกๆ 2 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้ผู้บริหาร นักวิชาการ และผู้ปฏิบัติงานจากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ทราบนโยบายของรัฐบาลในการดำเนินงานด้านป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน และมีส่วนร่วมเสนอนโยบายสาธารณะ รวมทั้งแนวทางการบูรณาการในการดำเนินงาน และในปี 2560 นี้ การจัดงานสัมมนาระดับชาติเรื่อง ความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 13 ภายใต้แนวคิด “ลงทุนเพื่อความปลอดภัยทางถนนที่ยั่งยืน” (Invest for Sustainable Road Safety) มีแนวคิดที่สะท้อนมาจากการประชุมรัฐมนตรีและคณะผู้แทนระดับสูงของประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติวาระที่ 2: Time for Results และการประชุม Safety 2016 World Conference ภายใต้หัวข้อ From Research to Implementation โดยมุ่งเน้นการจัดการความรู้ให้เกิดผลลัพธ์ที่ชัดเจนและยั่งยืน

             รายละเอียดการจัดงานและการลงทะเบียนเข้างานสามารถคลิ๊กได้ที่หัวข้อต่างๆ ด้านล่างนี้ครับ

             1) รายละเอียดโครงการสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่อง ความปลอดภัยทางถนนครั้งที่ 13 คลิ๊กที่นี่

             2) กำหนดการประชุม คลิ๊กที่นี่

             3) ขั้นตอนการลงทะเบียนและชำระค่าลงทะเบียน ผ่าน ระบบ APP ทั้ง IOS และ แอนดรอย์ คลิ๊กที่นี่

             4) จดหมายเชิญประชุม คลิ๊กที่นี่

             5) ใบจองและแผนที่โรงแรม คลิ๊กที่นี่

             6) แผนที่ไบเทค คลิ๊กที่นี่

ติดต่อสอบถามได้ที่
ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.)
มูลนิธินโยบายถนนปลอดภัย (มนป.) เลขที่ 407-408 ชั้น 4 อาคารพร้อมพันธุ์ 2
ซอยลาดพร้าว 3 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 02-938-8490 โทรสาร. 02-938-8827