เปิดมุมมองสะท้อนความจริงของผู้เปราะบางบนถนน (VRUs)

เปิดมุมมองสะท้อนความจริงของผู้เปราะบางบนถนน (VRUs)

5 ส.ค. 2562 3433 แผนงาน : ศวปถ.& มนป.


หนังสือรวมบทความ "เปิดมุมมองสะท้อนความจริงของผู้เปราะบางบนถนน (VRUs)"
เนื่องในงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่องความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 14
เดิน ขี่ ขับ ไป-กลับ ปลอดภัย (Play your part and share the road)
7- 8 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ

ข้อมูลทางบรรณานุกรรม

"เปิดมุมมองสะท้อนความจริงของผู้เปราะบางบนถนน (VRUs)" = Vulnerable Road User: VRU / ไพบูลย์ สุริยวงศ์ไพศาล, บรรณาธิการ. -- พิมพ์ครั้งที่ 1. -- กรุงเทพฯ: เครือข่ายเฝ้าระวังความปลอดภัยทางถนน มูลนิธิไทยโรดส์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2562.

สารบัญบทความ

บทบรรณาธิการ
ศ.นพ.ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล || คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

สถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนในกลุ่มผู้เปราะบางบนถนน
นพ.ไผท สิงห์คำ และวันวิสา สรีระศาสตร || กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

การใช้จักรยานในชีวิตประจำวันกับความปลอดภัยทางถนน
อัจจิมา มีพริ้ง และสรัสวดี โรจนกุศล || สถาบันการเดินและการจักรยานไทย

การเดินเท้าในเมืองใหญ่กับความปลอดภัยทางถนน
สุเมธี สนธิกุล || นักวิจัยอิสระ

อุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ สิ่งที่รู้..สิ่งที่ยังไม่รู้..และมาตรการที่ต้องทำ
รศ.ดร.กัณวีร์ กนิษฐ์พงศ์ || ศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทย สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

มอเตอร์ไซค์ : อุบัติเหตุและความตายของวัยรุ่น
ยุทธนา วรุณปิติกุล || นักวิจัยอิสระ

การลดอันตรายจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ในกลุ่มเด็กและเยาวชน
ดารารัตน์ ช้างด้วง || ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน

การเคลื่อนไหวทางสังคมแบบใหม่บนสื่อสังคมออนไลน์กับความ (ไม่) ปลอดภัยทางถนน
สโรชพันธุ์ สุภาวรรณ์ || ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน

ความขัดแย้งระหว่างผู้เปราะบางบนถนนในสังคมเมือง
ดร.ศิรดล ศิริธร || คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ระบาดวิทยาวัฒนธรรมกับความปลอดภัยทางถนน
ดร.ประชาธิป กะทา และสิทธิโชค ชาวไร่เงิน || สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

© 2018 - www.roadsafetythai.org All rights reserved