รายงานสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทย 2559 - 2560

รายงานสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทย 2559 - 2560

5 ส.ค. 2562 645 แผนงาน : ศวปถ.& มนป.


หนังสือ "รายงานสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทย 2559 - 2560"

ข้อมูลทางบรรณานุกรม

"รายงานสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทย 2559 - 2560" = Key Facts on Road Safety Situation in Thailand 2016 - 2017/ ไพบูลย์ สุริยวงศ์ไพศาล, บรรณาธิการ. -- พิมพ์ครั้งที่ 1. -- กรุงเทพฯ: มูลนิธิไทยโรดส์ ศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทย สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย, 2562.

สารบัญเนื้อหา/บทความ

สารจากบรรณาธิการ
ศ.นพ.ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล || คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 

12 ตัวชี้วัดสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนนของประเทศไทย

การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน
ความรุนแรงของอุบัติเหตุทางถนน
อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล
การใช้ความเร็ว
เมาแล้วขับ
ง่วงแล้วขับ
การสวมหมวกนิรภัย
การคาดเข็มขัดนิรภัยของผู้โดยสารนั่งเบาะหลัง
การใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับขี่
ความปลอดภัยของคนเดินเท้าและคนขี่จักรยาน
จุดอันตรายบนทางหลวง
อุบัติเหตุอันตรายข้างทาง

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีระบบการกำหนดตำแหน่งบนโลก (GPS) ในการควบคุม ติดตามและตรวจสอบพฤติกรรมในการขับขี่ของรถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุกในประเทศไทย
เอกชัย สุมาลี || สนิท พรหมวงษ์ || ธนัญชัย ตรีภาค || ณัฐพล จันทร์แก้ว

การปรับปรุงถนนเพื่อความปลอดภัยภายใต้ความร่วมมือของกระทรวงคมนาคมและกระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐานการขนส่งและการท่องเที่ยว ประเทศญี่ปุ่น
ดร.ปณิธิศร์ เอื้อสุดกิจ || สุจิณ มั่งนิมิตร || พงศธร โง้วกาญจนนาค

ปฐมบทของระบบบริหารจัดการใบสั่งของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (PTM: Police Ticket Management)
พล.ต.ต.เอกรักษ์ ลิ้มสังกาศ

ความปลอดภัยสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปีในการโดยสารและขับขี่จักรยานยนต์และการโดยสารรถยนต์
รศ.ดร.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์

เสี่ยงหรือไม่กับการนั่งท้ายรถกระบะในแบบวิถีชีวิตของคนไทย
ณัฐพงศ์ บุญตอบ

© 2018 - www.roadsafetythai.org All rights reserved