โครงการกระบวนการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนของนักศึกษาและชุมชนรอบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะที่ 1

โครงการกระบวนการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนของนักศึกษาและชุมชนรอบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะที่ 124 พ.ย. 2561 1094 แผนงาน : ศวปถ.& มนป.


โครงการกระบวนการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนของนักศึกษาและชุมชนรอบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะที่ 1 มีเป้าหมายเพื่อค้นหาภาคี เครือข่าย เพื่อจัดทำฐานข้อมูลคนทำงาน ข้อมูลความรู้เพื่อศึกษาสถานการณ์ สร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน องค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งระดับพื้นที่และจังหวัดได้มาร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานด้านอุบัติเหตุ แสวงหาและพัฒนาศักยภาพแกนนำ Change Agent และพัฒนาให้เกิดโครงการย่อย 4 โครงการ รวมทั้งการพัฒนาเครือข่ายให้เป็นนักข่าวอาสาเพื่อใช้การสื่อสารสาธารณะในการสร้างกระแสและขับเคลื่อนประเด็นวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์และบริบทของพื้นที่

โครงการฯ สามารถสร้างกลไกเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนงานโครงการทั้งในระดับกลางและระดับพื้นที่ พัฒนาโครงการย่อยจำนวน 4 โครงการ สร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมการสร้างวัฒนธรรมความปลดภัยทางถนน แต่การสร้างวัฒนธรรมทางถนนต้องอาศัยเวลาและความต่อเนื่องในการดำเนินงาน ดังนั้นการดำเนินงานโครงการในระยะที่ 2 จึงมุ่งเน้นไปที่การติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานของทั้ง 4 โครงการย่อย การพัฒนาศักยภาพแกนนำ (Change Agent) ควบคู่ไปกับการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ในด้านวัฒนธรรมความปลอดภัยบนท้องถนนในระดับพื้นที่และในระดับจังหวัด ตลอดจนการสังเคราะห์ข้อมูลของโครงการวิจัย และใช้ประโยชน์จากการสังเคราะห์ข้อมูล เพื่อนำไปสู่การเผยแพร่เป็นสื่อในรูปแบบต่างๆ ต่อไป

© 2018 - www.roadsafetythai.org All rights reserved