การศึกษาการลงทุนในมาตรการลดอุบัติเหตุจราจรที่เหมาะสมเพื่อตอบสนองทศวรรษความปลอดภัย

การศึกษาการลงทุนในมาตรการลดอุบัติเหตุจราจรที่เหมาะสมเพื่อตอบสนองทศวรรษความปลอดภัย24 พ.ย. 2561 1202 แผนงาน : ศวปถ.& มนป.


การศึกษาการลงทุนในมาตรการลดอุบัติเหตุจราจรที่เหมาะสมเพื่อตอบสนองทศวรรษความปลอดภัย มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์ สภาพปัญหา และการจัดสรรงบประมาณที่แต่ละหน่วยงานใช้ในการสนับสนุนมาตรการเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในประเทศไทย รวมทั้งศึกษารูปแบบ การจัดสรรงบประมาณป้องกันการเกิดอุบัติเหตุกรณีประเทศไทยเปรียบเทียบกับการดำเนินนโยบายในต่างประเทศ เพื่อเสนอกรอบและแนวทางการจัดสรรงบประมาณที่เหมาะสม และมีความเป็นไปได้ สอดคล้องกับเป้าหมายทศวรรษความปลอดภัยของประเทศ

จากการศึกษาพบว่าประเทศไทยใช้งบประมาณด้านอุบัติเหตุค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับต่างประเทศหรือเทียบกับมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้น และมีความคิดเห็นที่ค่อนข้างไปในทางเดียวกันว่าปัญหาของประเทศไทยจะแก้ได้ต้องเริ่มจากการสร้างจิตสำนึกให้กับเยาวชน มาตรการทางด้านกฎหมายสามารถก่อให้เกิดประสิทธิผลได้แต่ต้องมีการทำอย่างต่อเนื่องและจริงจัง และต้องมีการดำเนินงานควบคู่ไปกับการรณรงค์หรือการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติด้วย ทั้งนี้โครงการฯ ยังได้เสนอแหล่งที่มาของงบประมาณ กิจกรรมและมาตรการต่างๆ ของประเทศไทยที่ควรลงทุนเพื่อให้เกิดความปลอดภัยทางถนนมากขึ้น

© 2018 - www.roadsafetythai.org All rights reserved