โครงการสร้างความปลอดภัยจราจรแบบมีส่วนร่วมในพื้นที่อำเภอละงู จ.สตูล

โครงการสร้างความปลอดภัยจราจรแบบมีส่วนร่วมในพื้นที่อำเภอละงู จ.สตูล24 พ.ย. 2561 1052 แผนงาน : ศวปถ.& มนป.


โครงการสร้างความปลอดภัยจราจรแบบมีส่วนร่วมในพื้นที่อำเภอละงู จ.สตูล (ระยะที่ 1) เป็นการทำงานให้ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่และหน่วยงานระดับจังหวัดมีส่วนร่วมในการกระบวนการเรียนรู้ด้านความปลอดภัยทางถนน สร้างแกนนำ Change Agent ในด้านการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนในพื้นที่ระดับชุมชนและจังหวัด พัฒนาศักยภาพแกนนำเพื่อให้สามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดการความปลอดภัยทางถนน รวมถึงสามารถพัฒนาโจทย์วิจัยสร้างความปลอดภัยทางถนนในระดับชุมชนซึ่งจะดำเนินงานวิจัยในระยะที่ 2 ต่อไป

© 2018 - www.roadsafetythai.org All rights reserved