โครงการเสริมสร้างกระบวนการพัฒนาเครือข่ายวิชาการความปลอดภัยทางถนนระดับพื้นที่ถนนพระราม 2

โครงการเสริมสร้างกระบวนการพัฒนาเครือข่ายวิชาการความปลอดภัยทางถนนระดับพื้นที่ถนนพระราม 224 พ.ย. 2561 1044 แผนงาน : ศวปถ.& มนป.


โครงการเสริมสร้างกระบวนการพัฒนาเครือข่ายวิชาการความปลอดภัยทางถนนระดับพื้นที่ถนนพระราม 2 เป็นโครงการเพื่อสนับสนุนให้เกิดกระบวนการเชื่อมโยงเครือข่ายด้านความปลอดภัยทางถนนในระดับจังหวัด และระดับชุมชน สร้างแกนนำ Change Agent ด้านการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนในพื้นที่จังหวัดและระดับชุมชน หนุนเสริมให้เกิดโครงการวิจัยเพื่อท้องถิ่นด้านการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนให้ได้อย่างน้อย 4 โครงการต่อปี ค้นหาแนวทางในการสร้างความปลอดภัยทางถนนระดับพื้นที่ระดับจังหวัด และระดับชุมชน  วิเคราะห์และสังเคราะห์ชุดความรู้จากการดาเนินโครงการวิจัยเพื่อท้องถิ่นด้านการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยและขับเคลื่อนสู่การสร้างกระบวนการนโยบายสาธารณะด้านความปลอดภัยทางถนน

ผลของการดำเนินโครงการทำให้เกิดกระบวนการเชื่อมโยงเครือข่ายด้านความปลอดภัยทางถนนในระดับจังหวัดและในระดับตำบล ในเขตพื้นที่ถนนพระราม 2 เกิดแกนนาชุมชนและแกนนาหน่วยงานที่จะพัฒนาสู่การเป็น Change Agent ในด้านการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม พัฒนาโจทย์วิจัยในระดับหน่วยงานจานวน 1 โครงการ คือ โจทย์ในระดับหน่วยงานจังหวัดสมุทรสงคราม และ การพัฒนาโจทย์วิจัยในระดับชุมชนจานวน 2 โครงการ คือ ในพื้นที่ถนนสายหลัก(สายพระราม 2) พื้นที่ตาบลแพรกหนามแดง และในถนนสายรองในชุมชน คือตาบลนางตะเคียน ได้แนวทางในการสร้างความปลอดภัยทางถนนระดับพื้นที่ระดับจังหวัด และระดับชุมชนและเกิดชุดความรู้จากการดาเนินโครงการวิจัยเพื่อท้องถิ่นด้านการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยและขับเคลื่อนสู่การสร้างกระบวนการนโยบายสาธารณะด้านความปลอดภัยทางถนน

© 2018 - www.roadsafetythai.org All rights reserved