August 27 2013

นักวิชาการทีดีอาร์ไอชี้ผลตรวจสอบมาตรฐานรถโดยสารสาธารณะ พบตกมาตรฐานความปลอดภัยสูง เร่งกรมขนส่งทางบกออกประกาศควบคุมเบาะที่นั่ง-โครงสร้างรถ ชี้ช่วยลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุได้ หนุน รมว.คมนาคม ยกเลิกรถบัส 2 ชั้น เหตุไม่เหมาะใช้วิ่งทางลาดชัน

featured
August 14 2013

รถจักรยานยนต์เป็นยานพาหนะที่มีจำนวนมากที่สุด คือร้อยละ 67.7 ของจำนวนรถทั้งหมดของประเทศ และเนื่องด้วยลักษณะทางกายภาพทำให้รถจักรยานยนต์เป็นยานพาหนะที่มีจำนวนผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารบาดเจ็บและตายในสัดส่

featured
August 14 2013

ทุกรัฐบาลจะเน้นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพราะเป็นแหล่งสำคัญของรายได้และการสร้างงาน ข้อมูลจากศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ม.ธรรมศาสตร์ ชี้ให้เห็นว่า การท่องเที่ยวทำให้เกิดรายได้ถึง 5.8 แสนล้านบาท

 
September 2 2011

ปัญหาอุบัติเหตุ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุบัติเหตุจราจร เป็นปัญหาที่สร้างความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินเป็นอย่างมากในแต่ละปี อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นสร้างผลกระทบต่อคนหลายกลุ่มด้วยกัน และกลุ่มที่นำความเศร้า

 
September 2 2011

เอกสารประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์สถานการณฺ์อุบัติเหตุทางถนนของเยาวชนและการป้องกันแก้ไข วันศุกร์ ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2555

 
September 2 2011

“รถโรงเรียน” เป็นทางออกหนึ่งที่เกือบทุกประเทศทั่วโลกใช้เพื่อบริหารจัดการการขนส่งนักเรียนที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัย แต่สำหรับประเทศไทย ปริมาณการใช้รถโรงเรียนกลับมีน้อยมาก จากการศึกษาที่ผ่านมา กฎหมาย