การพัฒนาการของเด็กกับความปลอดภัยในการใช้รถจักรยานยนต์

การพัฒนาการของเด็กกับความปลอดภัยในการใช้รถจักรยานยนต์

หลายประเทศในเอเชีย พบว่าสาเหตุหลักของการตายและบาดเจ็บในเด็ก เกิดจากเด็กเป็นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์หรือเป็นผู้ซ้อนท้าย โดยเหตุผลหลักที่เลือกใช้ รถมอเตอร์ไซด์ คือ ประหยัดและนำหนักเบา ในประเทศไทย เด็กเลือกใช้รถขนาด 101-125 ซีซี โดยแบ่งเป็นสองกลุ่ม คือ กลุ่มใช้ในชีวิตประจำวัน กับ ใช้เพื่อพักผ่อนหย่อนใจ แต่ก็มีกลุ่มน้อยที่ใช้ รถที่มีสมรรถนะสูง มากกว่า 125 ซีซี แต่อย่างไรก็ดี การเพิ่มขึ้นของผู้ขับขี่ที่เป็นเด็กและเยาวชน กำลังส่งผลให้เกิดจำนวนอุบัติเหตุ จน บาดเจ็บและเสียชีวิต เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ who เริ่มห่วงใยต่อปัญหาดังกล่าว และได้ออกรายงานฉบับนี้ เพื่อชี้ให้รัฐบาลของประเทศสมาชิกและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ตระหนักถึงปัญหา และร่วมสนับสนุนให้เกิดการแก้ไขที่เหมาะสม ต่อไป

Recent Post

สรุปเวทีเสวนา “มอไซค์วัยละอ่อน…ของขวัญหรือมัจจุราช”

สรุปเวทีเสวนา “มอไซค์วัยละอ่อน…ของขวัญหรือมัจจุราช” 555

การพัฒนาการของเด็กกับความปลอดภัยในการใช้รถจักรยานยนต์

การพัฒนาการของเด็กกับความปลอดภัยในการใช้รถจักรยานยนต์555

โครงการจัดทำชุดความรู้การบาดเจ็บจากการใช้รถจักรยานยนต์ในเด็ก ภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้

โครงการจัดทำชุดความรู้การบาดเจ็บจากการใช้รถจักรยานยนต์ในเด็ก ภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ 555