โครงการจัดทำชุดความรู้การบาดเจ็บจากการใช้รถจักรยานยนต์ในเด็ก ภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้

โครงการจัดทำชุดความรู้การบาดเจ็บจากการใช้รถจักรยานยนต์ในเด็ก ภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้

จากสถานการณ์อุบัติเหตุจราจรทางถนนเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ส่งผลต่อการบาดเจ็บ พิการและเสียชีวิตของประชากรทั่วโลก และต่อปี มีเด็กราว 262,000 ราย ที่ต้องบาดเจ็บและเสียชีวิต บนถนน เนื่องจากเดินทางด้วย จักรยานยนต์ ซึ่งเป็นรูปแบบที่นิยม อีกทังยังให้การสนับสนุนโดยครอบครัว จนกลายเป็นความเสี่ยงที่ส่งผลให้เด็กในภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ เสียชีวิตด้วยสาเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต์มากที่สุด ด้วยเหตุผลดังกล่าว ศวปถ. จึงได้ทบทวนข้อมูลการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นจากการขับขี่ของเด็กและเยาวชน ระบุปัจจัยเสี่ยง พร้อมเสนอทางแก้ไขปัญหา เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตและบาดเจ็บต่อไป 

Recent Post

สรุปเวทีเสวนา “มอไซค์วัยละอ่อน…ของขวัญหรือมัจจุราช”

สรุปเวทีเสวนา “มอไซค์วัยละอ่อน…ของขวัญหรือมัจจุราช” 555

การพัฒนาการของเด็กกับความปลอดภัยในการใช้รถจักรยานยนต์

การพัฒนาการของเด็กกับความปลอดภัยในการใช้รถจักรยานยนต์555

โครงการจัดทำชุดความรู้การบาดเจ็บจากการใช้รถจักรยานยนต์ในเด็ก ภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้

โครงการจัดทำชุดความรู้การบาดเจ็บจากการใช้รถจักรยานยนต์ในเด็ก ภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ 555