การใช้ยาออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทกับความปลอดภัยทางถนน

การใช้ยาออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทกับความปลอดภัยทางถนน

เอกสารเผยแพร่โดยองค์การอนามัยโลกต่อปัญหาสารออกฤทธิ์ที่มีผลต่อจิตประสาทและส่งผลต่อความปลอดภัยในการขับขี่ทางถนน โดยสะท้อนให้เห็นภาพของผลกระทบต่อสารแต่ละชนิดที่มีผลต่อระบบประสาทในร่างกาย และเสนอแนวทางการบังคับใช้กฎหมาย ให้เกิดประสิทธิภาพ