ประกาศผลการคัดเลือกทุนสนับสนุนแนวทางที่เหมาะสมของกรมคุมประพฤติในการคุมประพฤติและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้กระทำผิด กรณีดื่มแล้วขับ

ประกาศผลการคัดเลือก

ตามที่ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) มูลนิธินโยบายถนนปลอดภัย (มนป.) ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้มีประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย ภายใต้ข้อหัวการศึกษาแนวทางที่เหมาะสมของกรมคุมประพฤติในการคุมประพฤติและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้กระทำผิด กรณีดื่มแล้วขับ เมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560 มีผู้สนใจส่งข้อเสนอโครงการเข้ารับการพิจารณาทั้งสิ้น 13 โครงการ

บัดนี้ ศวปถ. ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโครงการในเบื้องต้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังบัญชีรายชื่อข้อเสนอโครงการที่ผ่านการคัดเลือกแนบท้ายประกาศนี้

อนึ่ง ศวปถ. จะดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณากลั่นกรอง และคัดเลือกโครงการที่ตอบวัตถุประสงค์ของ ศวปถ. ทั้งนี้ การพิจารณาและการประเมินผลของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้ถือเป็นที่สิ้นสุด