การจัดการกลไกความปลอดภัยทางถนน


แผนงานย่อย “การจัดการกลไกความปลอดภัยทางถนนระดับพื้นที่” ภายใต้การดำเนินงานของศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) มูลนิธินโยบายถนนปลอดภัย (มนป.) จากการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มุ่งเน้นการเสริมสร้างการขับเคลื่อน "กลไกความปลอดภัยทางถนน" โดยเกาะติดการผลักดันเชิงนโยบาย การพัฒนาชุดความรู้ และการพัฒนาพื้นที่ปฏิบัติการ เพื่อหนุนเสริมการขับเคลื่อนงานตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน พ.ศ.2554

enlightenedบทเรียนจากการส่งเสริมการขับเคลื่อนความปลอดภัยทางถนน ผ่านกลไก ศปถ. ทั้ง 3 ระดับในหลายพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ทำให้แผนงานมีแนวทางในการขับเคลื่อนกลไกความปลอดภัยทางถนนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ประกอบด้วย (1) คณะทำงาน (2) ระบบข้อมูลสารสนเทศ (3) แผนปฏิบัติการ และ (4) การกำกับติดตามประเมินผล

คณะทำงาน นอกจากต้องอยู่ในโครงสร้างคณะกรรมการแล้ว ควรใช้กลไกอนุกรรมการ และพัฒนาศักยภาพที่จำเป็นในการขับเคลื่อนงานในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

ระบบข้อมูลสารสนเทศ ทั้งข้อมูลจากการสืบสวนอุบัติเหตุรายกรณี (case based) และการจัดการข้อมูลเพื่อเฝ้าระวัง (problem based)

แผนปฏิบัติการ เพื่อให้การขับเคลื่อนงานตอบโจทย์เชิงผลลัพธ์ และสอดคล้องกับบริบทพื้นที่ โดยทำงานตลอดทั้งปี ไม่เฉพาะช่วงเทศกาลสำคัญ

การติดตามประเมินผล เพื่อทำให้เกิดความเข้าใจ ยอมรับ และเรียนรู้ว่า สิ่งที่ทำได้ผล ไม่ได้ผล หรือต้องขยับ ปรับเปลี่ยน ปรับปรุงอย่างไร

 

Social Network


© 2018 - www.roadsafetythai.org All rights reserved