Random breath-testing: RBT มาตรการตั้งจุดตรวจลมหายใจ วัดระดับแอลกอฮอล์แบบสุ่ม

Random breath-testing: RBT มาตรการตั้งจุดตรวจลมหายใจ วัดระดับแอลกอฮอล์แบบสุ่ม


23 พ.ย. 2563 916 แผนงาน : การบังคับใช้กฎหมาย


ข้อเท็จจริง ....

สถานการณ์ดื่มแล้วขับ การบาดเจ็บ และเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร
และรายงานคดีเมาแล้วขับของประเทศไทย
คนไทยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร 32.7 รายต่อประชากรหนึ่งแสนคน (หรือโดยเฉลี่ย 60 คน
ต่อวัน)

ซึ่งสูงเป็นอันดับต้น ๆ ของโลก และเป็นอันดับหนึ่งของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ซึ่งกว่าร้อยละ 17 เคยได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจรที่เกี่ยวกับการดื่มแอลกอฮอล์ และสัดส่วนสูงขึ้นประมาณ 2 เท่า
(ร้อยละ 35-40) ในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์

นอกจากนี้ ร้อยละ 40.6 ของนักดื่มทั้งหมด (ประมาณ6.5 ล้านคน) เคยมีพฤติกรรมดื่มแล้วขับ

โดยมีเพียงร้อยละ 6.9 เท่านั้น ที่เคยถูกตรวจแอลกอฮอล์

 

สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ
ข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก รายงานทบทวนข้อมูลวิชาการ “ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการป้องกันและ
จัดการปัญหาดื่มแล้วขับ: มาตรการตั้งจุดตรวจลมหายใจวัดระดับแอลกอฮอล์ของผู้ขับขี่แแบบสุ่ม
(Random breath testing: RBT)” (พฤศจิกายน 2563)
ที่ http://www.ihppthaigov.net และ http://www.roadsafetythai.org

© 2018 - www.roadsafetythai.org All rights reserved