ประมวลภาพ และ PPT นำเสนอ งานสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่องความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 14 เดิน ขี่ ขับ ไป-กลับ ปลอดภัย  


10 ส.ค. 2562 3381 แผนงาน : ศวปถ.& มนป.   


ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) มูลนิธินโยบายถนนปลอดภัย (มนป.) สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนมาอย่างต่อเนื่อง ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  จึงได้จัดให้มีการสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่องความปลอดภัยทางถนน ขึ้นทุกๆ 2 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้ผู้บริหาร นักวิชาการ และผู้ปฏิบัติงานจากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทราบนโยบายของรัฐบาลในการดำเนินงานด้านป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน และมีส่วนร่วมเสนอนโยบายสาธารณะ รวมทั้งแนวทางการบูรณาการในการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดผลลัพท์ที่ชัดเจนและยั่งยืน โดยในปีนี้มีผู้เข้าร่วมมากกว่า 2,000 คน สามารถดาวน์โหลดรูปภาพบรรยากาศและไฟล์การนำเสนอตามกำหนดการซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

กำหนดการงานสัมมนาวิชาการระดับชาติเรื่องความปลอดภัยทางถนน  ครั้งที่ 14  คลิ๊กที่นี่ 

วันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562

ห้อง Grand Hall 201-203 พิธีเปิด

1. ช่วงพิธีเปิดงานสัมมนาวิชาการระดับชาติเรื่องความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 14 

1.1 VTR "เดิน ขี่ ขับ ไป-กลับ ปลอดภัย" คลิ๊กที่นี่

1.2 VTR พิธีเปิดงาน คลิ๊กที่นี่

1.3 VTR เพลงรักหนูจริงไหม คลิ๊กที่นี่

1.3 รูปภาพบรรยากาศพิธีเปิด คลิ๊กที่นี่

1.4 รูปภาพผู้ได้รับรางวัล Prim Minister Road Safety Awards คลิ๊กที่นี่ 

1.5 PPT ปาฐกถานำ "มุ่งเสริมระบบความปลอดภัยทางถนนให้เข้มแข็ง" คลิ๊กที่นี่

1.6 PPT ปาฐกถาพิเศษ "วัฒนธรรม ความเสี่ยง และความปลอดภัยทางถนน" คลิ๊กที่นี่

1.7 VTR ปาฐกถาพิเศษ "วัฒนธรรม ความเสี่ยง และความปลอดภัยทางถนน" คลิ๊กที่นี่

1.6 PPT บรรยายพิเศษ "ก้าวใหม่ มอเตอร์ไซด์ ปลอดภัย" คลิ๊กที่นี่

1.7 ภาพบรรยากาศ ในช่วงการกล่าว ปาฐกถา คลิ๊กที่นี่

 

2. Panel 1 MR 211-212 The New VRU "สร้างภาพใหม่ให้คนเดิน ขี่ ได้ดีและปลอดภัย" 

2.1 PPT นำเสนอ คลิ๊กที่นี่

2.2 ภาพบรรยากาศ คลิ๊กที่นี่

 

3. ห้อง Grand Hall 203 "กลไกจักการ" ถอดบทเรียน D-RTI (Distric-RTI) กับสิ่งดีๆที่น่าเรียนรู้

3.1 PPT นำเสนอ คลิ๊กที่นี่

3.2 ภาพบรรยากาศ คลิ๊กที่นี่

 

4.ห้อง MR 220-221 "ถนนปลอดภัย ใส่ใจ VRUs" (บทเรียน ตปท./ในประเทศ) 

4.1 PPT นำเสนอ คลิ๊กที่นี่

4.2 ภาพบรรยากาศ คลิ๊กที่นี่

 

5.ห้อง Grand Hall 202 "จักรยานยนต์ปลอดภัย ..ระบบ ABS,เลน/ช่องทาง จยย.,เข้มสมรรถนะคนขี่"

5.1 PPT นำเสนอ คลิ๊กที่นี่

5.2 ภาพบรรยากาศ คลิ๊กที่นี่

 

6.ห้อง Grand Hall 201 "รถรับ-ส่งนักเรียนกับการเดินทาง (ไป-กลับ) ที่ปลอดภัย

6.1 PPT นำเสนอ คลิ๊กที่นี่

6.2 ภาพบรรยากาศ คลิ๊กที่นี่

 

7.ห้อง MR 213 "เสริมพลังคนทำงาน กลไกการจัดการระดับพื้นที่"

7.1 PPT นำเสนอ คลิ๊กที่นี่

7.2 ภาพบรรยากาศ คลิ๊กที่นี่

 

8.ห้อง MR -214-217 "สถานศึกษาต้นแบบด้านความปลอดภัยทางถนนและมาตรการองค์กร"

8.1 ภาพบรรยากาศ คลิ๊กที่นี่

 

9.เวทีกลาง

9.1 ภาพบรรยากาศ คลิ๊กที่นี่

 

วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562

10. ห้อง Grand Hall 203 "ก้าวใหม่ กลไกจัดการระดับพื้นที่"

10.1 PPT นำเสนอ คลิ๊กที่นี่

10.2 ภาพบรรยากาศ คลิ๊กที่นี่

 

11. Panel 2 MR 211-212 พลิกโฉมการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อความปลอดภัย VRU

11.1 PPT นำเสนอ คลิ๊กที่นี่

11.2 ภาพบรรยากาศ คลิ๊กที่นี่

 

12. ห้อง MR220-221 Ambulance Safety VS share responsibility

12.1 PPT นำเสนอ คลิ๊กที่นี่

 

13. ห้อง Grand Hall 201 "ระบบการจัดการความปลอดภัยทางถนนในสถานประกอบการ"

13.1 PPT นำเสนอ คลิ๊กที่นี่

13.2 ภาพบรรยากาศ คลิ๊กที่นี่

 

14. ห้อง Grand Hall 202 "Pathway to the Futuer" เส้นทางสู่อนาคตที่ปลอดภัยของเด็กและเยาวชน

14.1 PPT นำเสนอ คลิ๊กที่นี่

14.2 ภาพบรรยากาศ คลิ๊กที่นี่

 

15. ห้อง MR 213 "เทคโนโลยี" การลงทุนที่ไม่สูญเปล่า

15.1 ภาพบรรยากาศ คลิ๊กที่นี่

 

1ุ6. ห้อง Grand Hall 202 พิธีปิดช่วงพิธีปิดงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่องความปลอดภัยทางถนนครั้งที่ 14

16.1 รูปภาพบรรยากาศพิธีปิด คลิ๊กที่นี่ 

16.2 รูปภาพจับรางวัลผู้โชคดีช่วงพิธีปิด คลิ๊กที่นี่

16.3 รูปภาพผู้ได้รับรางวัล ผลงานวิชาการ คลิ๊กที่นี่

 

© 2018 - www.roadsafetythai.org All rights reserved