การอบรมพัฒนาเครือข่ายวิทยากรส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยด้วยทักษะการบังคับเชิงบวก  


8 ต.ค. 2563 1035 แผนงาน : ศวปถ.& มนป.   


ในเดือนกันยายนที่ผ่านมา ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนนได้มีการจัดอบรมพัฒนาเครือข่ายวิทยากรส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยด้วยทักษะการบังคับเชิงบวก หรือ BBS  (Behavior base safety )โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มการสวมหมวกนิรภัยขึ้นร้อยละ 80 และลดการบาดเจ็บศีรษะร้อยละ 10 ใน 3 พื้นที่จุดเสี่ยง ซึ่งได้แก่ อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอเมืองอุดร จังหวัดอุดรธานี และอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ผู้เข้าร่วมในการฝึกอบรมนั้นมาจากหน่วยงานสาธารณสุขระดับจังหวัดและอำเภอ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น อนุกรรมการบังคับใช้กฎหมาย เจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานศึกษาและผู้นำชุมชน

 

โดย BBS หรือ Behavior base safety เป็นแนวคิดเรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมความเสี่ยงเชิงบวก โดย อาจารย์วีระ ซื่อสุวรรณ เป็นแนวทางในการดำเนินงานในลักษณะการการพบเจอบ่อย ๆ โดยมองพฤติกรรมต่าง ๆ เหล่านั้นว่าจะต้องเปลี่ยนด้วยจิตสำนึกหรือความตระหนักด้วยตนเอง ซึ่งวิธีการสื่อสารกับประชาชนเพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงนั้นจะมีวิธีการสื่อสารดังนี้

1. การสร้างความคุ้นเคยให้แก่ประชาชน พูดคุยทำความคุ้นเคยกับผู้ขับขี่ให้รู้สึกว่าเราเป็นมิตร เหมือนญาติพี่น้องที่ซึ่งรู้จักกันมาหรือยิ่งรู้จักกันจะยิ่งดี แต่ถ้าไม่รู้จักจะต้อง "ถามชื่อ" เพื่อสร้างความคุ้นเคย

2. แสดงความหวังดีและห่วงใย โดยใช้วิธีการบอกเล่าแก่ผู้ขับขี่ถึงเหตุผลว่าทำไมควรที่จะต้องสวมใส่หมวกนิรภัยในขณะขับขี่รถจักรยานยนต์ด้วยความเข้าใจ

3. อย่าสื่อสารนาน ในการพูดคุยกับผู้ขับขี่เพื่อโน้มน้าวให้สวมหมวกนิรภัยนั้นจะต้องเน้นความกระชับ ได้ใจความและง่ายต่อความเข้าใจ

4. อย่าคาดหวัง การที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้นั้นจะต้องใช้เวลา มีความอดทน ซึ่งเมื่อผู้ขับขี่เจอการสื่อสารโดยใช้หลักการ BBS บ่อย ๆ จะทำให้เขาค่อย ๆ เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

 

ในการจัดการอบรมพัฒนาเครือข่ายวิทยากรส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยด้วยทักษะการบังคับเชิงบวกในครั้งนี้จะมีการร่วมกันวางแผนขับเคลื่อนแผนงานในแต่ละพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนประเด็นที่สามารถทำสำเร็จได้ในระยะสั้นและยาวต่อไป โดยมุ่งหวังว่าในอนาคตภายในระยะเวลา 2 ปีต่อจากนี้ จำนวนผู้ที่สวมใส่หมวกนิรภัยจะต้องมีจำนวนเพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 80 ของปัจจุบัน

© 2018 - www.roadsafetythai.org All rights reserved