การอบรม 8 จังหวัดต้นแบบและจังหวัดร่วมเรียนรู้ภายใต้โครงการศึกษาเชิงปฏิบัติการเพิ่มความปลอดภัยทางถนนจากสถานศึกษาสู่ชุมชน "YOURS Network" อย่างยั่งยืน  


1 ธ.ค. 2563 1685 แผนงาน :    


ในระหว่างวันที่ 28 - 30 พฤศจิกายน 2563 ได้มีการจัดการอบรม 8 จังหวัดต้นแบบและจังหวัดร่วมเรียนรู้ภายใต้โครงการศึกษาเชิงปฏิบัติการเพิ่มความปลอดภัยทางถนนจากสถานศึกษาสู่ชุมชน "YOURS Network" อย่างยั่งยืน ร่วมกับอีก 16 จังหวัดร่วมเรียนรู้ ณ ห้องประชุมสิริประภา โรงแรมบัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอร์ไซต์ นนทบุรี จัดโดยมูลนิธินโยบายถนนปลอดภัยและกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน กรมการขนส่งทางบก

การประชุมในวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานส่วนกลางและสถานศึกษาต้นแบบได้รับทราบรายละเอียดโครงการ YOURS Network และรับฟังการบรรยายจากผู้ทรงคุณวุฒิในการเสวนาหัว "เป้าหมายและทิศทางการขับเคลื่อนเครือข่ายเยาวชนเพื่อป้องกันและแก้ไข้ปัญหาอุบัติเหตุทางถนน" โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ว่าที่ร้อยตรีหญิงนวลพร ไชยเดชกำจร สำนักสวัสดิภาพการขนส่งทางบก (สนภ.) กรมการขนส่งทางบก นายวิทยา จันทร์เสนะ ผู้อำนวยการกองบูรณาการความปลอดภัยทางถนน ดร.ปัญณ์ จันทร์พาณิชย์ กองป้องกันการบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณะสุข ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ แตะกระโทก ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางถนน จากนั้นเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมการอบรมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและมุมมอง

โดยโครงการมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาพื้นที่ต้นแบบในการดำเนินงานเครือข่าย "YOURS Network" โดยใช้กลไก ศปถ.จังหวัด, ศปถ.อำเภอ และผลักดันให้สถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีการจัดตั้งชมรม "YOURS Network" ใน 8 จังหวัดต้นแบบ อาทิ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดอุดรธานี จังหวัดสกลนคร จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดจันทบุรี จังหวัดนครนายก และจังหวัดสงขลา 

ทั้งนี้หลังจากการประชุมเสร็จสิ้น ในแต่ละพื้นที่จะมีการเริ่มดำเนินการตาม Action plan ของโครงการตลอดระยะเวลา 10 เดือน เพื่อกระตุ้นและเสริมสร้างกลไกที่เข้มแข็งและส่งเสริมความปลอดภัยทางถนนในเด็กและเยาวชนที่เพิ่มมากยิ่งขึ้น

 

© 2018 - www.roadsafetythai.org All rights reserved