ประมวลภาพ งานสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่องความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 15 ทศวรรษใหม่ วิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัยต้องมาก่อน  


13 มิ.ย. 2565 1423 แผนงาน : ศวปถ.& มนป.   


ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) มูลนิธินโยบายถนนปลอดภัย (มนป.) ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) ได้จัดงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่องความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 15 “ทศวรรษใหม่ วิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัยต้องมาก่อน” ในวันที่ 25-26 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ และการประชุมรูปแบบออนไลน์ โดยท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดและมอบรางวัล Prime Minister Road Safety Awards การจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสะท้อนข้อมูลสถานการณ์ องค์ความรู้ ทิศทางนโยบายในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน โดยเฉพาะประเด็นรถจักรยานยนต์ และเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำเสนอชุดความรู้ งานวิจัย ผลงานวิชาการ ตลอดจนเทคนิควิธีการดำเนินงานของพื้นที่ปฏิบัติงานที่แตกต่างหลากหลายตามบริบทพื้นที่ รวมถึงเพื่อขับเคลื่อนการทำงานเชิงบูรณาการ โดยร่วมกันจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย ติดตามความก้าวหน้า และผลการดำเนินงานตามข้อเสนอนโยบายที่ผ่านมา สามารถดาวน์โหลดรูปภาพบรรยากาศซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

กำหนดการงานสัมมนาวิชาการระดับชาติเรื่องความปลอดภัยทางถนน  ครั้งที่ 15 คลิ๊กที่นี่

วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565

พิธีเปิดงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 15 โดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี คลิ๊กที่นี่

พิธีมอบรางวัล Prime Minister Road Safety Awards คลิ๊กที่นี่

ปาฐกถาพิเศษ "นโยบายวิจัยเพื่อสร้างความปลอดภัยทางถนน"

โดย ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม คลิ๊กที่นี่ 

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านความปลอดภัยทางถนน โดย

1.นายจิรุตม์ วิศาลจิตร  กรรมการและเลขานุการ กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.)

2.ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

3.รศ. ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

4.ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

5.รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ผู้แทนผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ คลิ๊กที่นี่

ปาฐกถาพิเศษ "บทบาทการขับเคลื่อนสุขภาพด้านความปลอดภัยทางถนน" (ภาคประชาสังคม)

โดย ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) คลิ๊กที่นี่

ปาฐกถาพิเศษ " Shared responsibility for road safety"

โดย Dr.Jos Vandelaer ผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย คลิ๊กที่นี่ 

ปาฐกถาพิเศษ "ทิศทางแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน"

โดย นายวิทยา จันทน์เสนะ กองบูรณาการความปลอดภัยทางถนน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย คลิ๊กที่นี่

ปาฐกถาพิเศษ "ทิศทางประเทศไทยสู่ความปลอดภัยทางถนน"

โดย นายปัญญา ชูพานิช ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร คลิ๊กที่นี่ 

ห้องย่อยที่ 1 "ปรับทั้งระบบเพื่อจักรยานยนต์ปลอดภัย"  คลิ๊กที่นี่ 

ห้องย่อยที่ 2 "วิถีใหม่ มุ่งสู่ระบบแห่งความปลอดภัยทุกระดับ" คลิ๊กที่นี่ 

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2565

ห้องย่อยที่ 1 "ปรับทั้งระบบเพื่อจักรยานยนต์ปลอดภัย" (พลังเครือข่ายเยาวชน)  คลิ๊กที่นี่ 

ห้องย่อยที่ 2 "วิถีใหม่ มุ่งสู่ระบบแห่งความปลอดภัยทุกระดับ"  คลิ๊กที่นี่

© 2018 - www.roadsafetythai.org All rights reserved