ข้อมูลการนำเสนอ รูปถ่าย และข้อเสนอเชิงนโยบายงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่อง ความปลอดภัยทางถนนครั้งที่ 13  


4 ธ.ค. 2561 242 แผนงาน : ศวปถ.& มนป.   


ข้อมูลการนำเสนอ รูปถ่าย และข้อเสนอเชิงนโยบายงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่อง ความปลอดภัยทางถนนครั้งที่ 13

การจัดงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่อง ความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 13

“ลงทุนเพื่อความปลอดภัยทางถนนที่ยั่งยืน” (Invest for Sustainable Road Safety)

ระหว่างวันที่ 6-7 ธันวาคม 2560 ณ. ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา

             ที่ผ่านมา ประเทศไทยได้ให้ความสำคัญต่อประเด็นการจัดการปัญหาอุบัติเหตุทางถนน จากการที่รัฐบาลกำหนดให้อุบัติเหตุทางถนนเป็น “วาระแห่งชาติ” และเข้าร่วมกับองค์การสหประชาชาติ ที่ประกาศให้ พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๖๓ เป็น “ทศวรรษเพื่อความปลอดภัยทางถนน” ตามแนวทาง ๕ เสาหลัก (5 pillars) โดยดำเนินงานผ่านโครงสร้างศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) ประกอบกับรัฐบาลและหน่วยงานหลัก ได้มีนโยบายและมาตรการต่างๆ เช่น ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีที่เน้นการทำงาน “ต่อเนื่อง ตลอดทั้งปี” ให้รองนายกฯ พลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย นำกลไก “ประชารัฐ” เป็นหลักบูรณาการขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหา รวมทั้ง นโยบาย Safety Thailand ที่เน้นความร่วมมือ ๖ กระทรวงสำคัญที่จะสร้างความปลอดภัย  นอกจากนี้ ยังมีข้อสั่งการรองนายกรัฐมนตรี (พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ) ในฐานะประธานกรรมการนโยบายป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ (นปถ.) ให้ทุกจังหวัดกำหนดเป็น “วาระจังหวัด” โดยใช้กลไกศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด (ศปถ.จังหวัด) ในการดำเนินการ

            ยิ่งไปกว่านั้น หน่วยงานหลักยังได้หยิบยกเรื่องความปลอดภัยทางถนนมาเป็นวาระสำคัญ อาทิ กระทรวงคมนาคม กำหนดให้ปี ๒๕๖๐ เป็น “ปีคมนาคมปลอดภัย” มีนโยบาย มาตรการและการติดตามเพื่อให้ทุกหน่วยงานดำเนินงานด้านนี้อย่างจริงจัง กระทรวงสาธารณสุข กำหนดให้เรื่องการบาดเจ็บจากการจราจร (road traffic injury: RTI) เป็นวาระสำคัญ พร้อมกำหนด ๔ มาตรการหลักทั้งด้านการจัดการ ด้านข้อมูล ด้านป้องกันและด้านรักษาพยาบาลโดยเฉพาะด้านการจัดการและด้านข้อมูลที่กำหนดให้กลไกระดับจังหวัดและอำเภอเข้ามาเสริมด้านข้อมูลและการทำงาน ศปถ.อำเภอ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

        ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) มูลนิธินโยบายถนนปลอดภัย (มนป.) สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนมาอย่างต่อเนื่อง ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ซึ่งถือเป็นการประสานคนทำงานในระดับปฏิบัติการ จึงได้จัดให้มีการสัมมนาระดับชาติ เรื่องความปลอดภัยทางถนน ขึ้นทุกๆ ๒ ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้ผู้บริหาร นักวิชาการ และผู้ปฏิบัติงานจากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทราบนโยบายของรัฐบาลในการดำเนินงานด้านป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน และมีส่วนร่วมเสนอนโยบายสาธารณะ รวมทั้งแนวทางการบูรณาการในการดำเนินงาน และในปี ๒๕๖๐ นี้ การจัดงานสัมมนาระดับชาติเรื่อง ความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ ๑๓ ภายใต้แนวคิด “ลงทุนเพื่อความปลอดภัยทางถนนที่ยั่งยืน” (Invest for Sustainable Road Safety) มีแนวคิดที่สะท้อนมาจากการประชุมรัฐมนตรีและคณะผู้แทนระดับสูงของประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติวาระที่ ๒ : Time for Results และการประชุม Safety 2016 World Conference ภายใต้หัวข้อ From Research to Implementation โดยมุ่งเน้นการจัดการความรู้ให้เกิดผลลัพธ์ที่ชัดเจนและยั่งยืน

วันพุธที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ 

ห้อง Grand Hall 201-203 พิธีเปิด

 • VTR “ลงทุน…เพื่อความปลอดภัยทางถนนที่ยั่งยืน” คลิ๊กที่นี่

 • VTR "สูญเสียกันทุกฝ่าย (คนเดียวที่คิดถึง) คลิ๊กที่นี่

 • คำกล่าวเปิดทิศทางนโยบายรัฐบาลเรื่องความปลอดภัยทางถนนฯ โดย คุณสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย คลิ๊กที่นี่

 • PPT “Invest for Sustainable Road Safety”  โดย  Mr.Michael Woodford Safer Roads Foundation (SRF) คลิ๊กที่นี่

 • รูปภาพ ผู้ได้รับรางวัล Prime Minister Road Safety Awards โดย  นายสุธี มากบุญรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย คลิ๊กที่นี่

 • รูปภาพ ช่วงพิธีเปิด คลิ๊กที่นี่

Panel 1 Invest for sustainable road safety ลงทุนเพื่อความปลอดภัยทางถนนที่ยั่งยืน

 • PPT คุณนิกร จำนง ประธานชมรมไทยปลอดภัยและอดีตประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญขับเคลื่อนการปฎิรูประบบความปลอดภัยทางถนน คลิ๊กที่นี่

ห้อง Grand Hall 203 Panel 2 ประชารัฐเพื่อสังคม กับ ความปลอดภัยทางถนน

 • PPT คุณอำนวย ภู่ระหงษ์ ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน คลิ๊กที่นี่
 • PPT คุณอัครเรศร์  ชูช่วย กรรมการผู้จัดการ บริษัท อมตะ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด คลิ๊กที่นี่
 • PPT คุณมานะ พิจุลย์ ผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม คลิ๊กที่นี่
 • PPT รองศาสตราจารย์ สราวุธ สุธรรมาสา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช คลิ๊กที่นี่
 • รูปภาพการนำเสนอ คลิ๊กที่นี่

© 2018 - www.roadsafetythai.org All rights reserved