การประชุมศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนเขต หรือ ศปถ. เขต ครั้งที่ 3 ปี 2563  


30 ต.ค. 2563 1671 แผนงาน : ศวปถ.& มนป.   


วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น. ที่ผ่านมา นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนเขต หรือ ศปถ. เขต ครั้งที่ 3 ปี 2563

การประชุมในวันนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้แทน ศปถ.เขต ทั้ง 50 เขต ได้รับทราบนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานครในการดำเนินการเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และรับฟังการบรรยายทางวิชาการจากท่านผู้ทรงคุณวุฒิ ในการเสวนาหัวข้อ “สร้างเยาวชนเป็นผู้นำลดอุบัติเหตุ เด็กเริ่ม ผู้ใหญ่ร่วม” โดยวันนี้กรุงเทพมหานครได้รับเกียรติจาก นพ.ธนะพงษ์ จินวงษ์ ผู้จัดการศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) นายพชรพรรษ์ ประจวบลาภ เลขาธิการสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย และ นายชนินทร์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา กองเทคโนโลยีการศึกษา สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร จากนั้นเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนมุมมองและประสบการณ์ในพื้นที่

โดยโครงการมีเป้าหมายในการขับเคลื่อนสร้างการมีส่วนร่วมการลดอุบัติเหตุทางถนนในภาคชุมชน เด็กและเยาวชน และร่วมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในระดับเขต อาทิ ฝ่ายการศึกษา ในการส่งเสริมให้ฝ่ายการศึกษาทำโครงการด้านสุขภาพ (ลดอุบัติเหตุ) สร้างแนวร่วม ซึ่งจะสอดคล้องกับแนวคิด 6 game changer ปัจจุบันได้ดำเนินการในขั้นตอนที่ ๕ เป็นการบูรณาการสร้างเยาวชน...เป็นผู้นำลดอุบัติเหตุ “เด็กเริ่ม ผู้ใหญ่ร่วม” โดยจะเน้นเพื่อกระตุ้นเยาวชนในโรงเรียนและชุมชนมีความเข้าใจและมีส่วนร่วมลดอุบัติเหตุทางถนน

ที่มา : https://www.facebook.com/1674305906161723/posts/2745791379013165/?d=n

 

© 2018 - www.roadsafetythai.org All rights reserved