ประมวล PPT งานเวทีวิชาการเพื่อการจัดการความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืน  


8 ธ.ค. 2564 713 แผนงาน : ศวปถ.& มนป.   


ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) มูลนิธินโยบายถนนปลอดภัย (มนป.) สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้จัดการประชุมเวทีวิชาการเพื่อการจัดการความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืน Pre-Seminar for Sustainable Road Safety เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564 ในรูปแบบออนไลน์ 

VTR เวทีวิชาการเพื่อการจัดการความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืน คลิ๊กที่นี่

คำกล่าวต้อนรับ โดย ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) คลิ๊กที่นี่

ปาฐกถาเปิดงาน โดย ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข คลิ๊กที่นี่

ปาฐกถาพิเศษ โดย นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาไทย คลิ๊กที่นี่

บรรยายพิเศษ "ก้าวใหม่ มิติใหม่ สู่ความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืน โดย Dr.Jos Vandelaer ผู้แทนองค์กรอนามัยโลก (WHO) คลิ๊กที่นี่

การเสวนา "สู่เป้าหมายลดตายครึ่งหนึ่ง ภายใต้สถานการณ์และความเสี่ยงที่ประเทศไทยต้องจัดการในทศวรรษที่ 2"                                                                                                                                                                                                                                                                   

1.แพทย์หญิงศิริรัตน์ สุวรรณฤทธิ์ ผู้อำนวยการกองป้องกันการบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค คลิ๊กที่นี่                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

2.ดร.สุเมธ องกิตติกุล ผู้อำนวยการวิจัยฯสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) คลิ๊กที่นี่                                                                                                                                                                                                                                                                                               

3.นายวิทยา จันทน์เสนะ ผู้อำนวยการกองบูรณาการความปลอดภัยทางถนน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย คลิ๊กที่นี่                                                                                                                                                                                                                                                           

4.นายนพดล สันติภากรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด คลิ๊กที่นี่                                                                                                                                                                                                                                                                                           

5.นายแพทย์ทักษพล ธรรมรังสี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) คลิ๊กที่นี่ 

บรรยายพิเศษ "ทิศทางการขับเคลื่อนประเด็นรถจักรยานยนต์ในประเทศไทย" โดย ดร.สุเมธ องกิตติกุล ผู้อำนวยการวิจัยฯสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) คลิ๊กที่นี่

บรรยายพิเศษ "กลไกรัฐสภากับการขับเคลื่อนความปลอดภัยทางถนน" โดย นายนิกร จำนง รองประธานคณะกรรมาธิการคมนาคม สภาผู้แทนราษฎร คลิ๊กที่นี่ 

การเสวนาบทเรียน "การจัดการอุบัติเหตุทางถนนในกลุ่มเด็กและเยาวชนโดยใช้บทบาทพลังความร่วมมือขับเคลื่อนจากส่วนกลางสู่ระดับพื้นที่"

1.บทบาทเครือข่ายเยาวชนกับความปลอดภัยทางถนน คลิ๊กที่นี่ 

2.การขับเคลื่อนเชิงระบบและกลไกกับการแก้ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในกลุ่มเด็กและเยาวชน โดย

นายวิทยา จันทน์เสนะ ผู้อำนวยการกองบูรณาการความปลอดภัยทางถนน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย คลิ๊กที่นี่ 

นางสาวอรพินทร์ เพชรทัต เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ คลิ๊กที่นี่ 

พล.ต.ต วรา เวชชาภินันท์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดระยอง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ คลิ๊กที่นี่ 

นายบัญญัติ คันธา ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานงานทะเบียนและภาษีรถยนต์ กรมการขนส่งทางบก คลิ๊กที่นี่ 

สรุปภาพรวมและกล่าวปิดงาน โดย นายแพทย์ธนะพงศ์ จินวงษ์ ผู้จัดการศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน เลขาธิการมูลนิธินโยบายถนนปลอดภัย คลิ๊กที่นี่ 

© 2018 - www.roadsafetythai.org All rights reserved