ประกาศรายชื่อ ผู้เข้ารับการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "กระบวนกร" รุ่นที่ 2


1 ก.พ. 2562 238 แผนงาน : การจัดการกลไกความปลอดภัยทางถนนระดับพื้นที่


ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจที่จะเข้าร่วม Work shop ในครั้งนี้ แต่เนื่องจากมีผู้สมัครเข้ามาเป็นจำนวนมาก ทางแผนงาน ได้ผลการคัดเลือกผู้ได้เข้าร่วมสัมมนาฯ เรียบร้อยแล้ว ขอประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วม Work shop กระบวน ขับเคลื่อนกลไก ศปถ. รุ่นที่ 2 ดังนี้

1. คุณนิภาพร พันจันทร์  || โรงพยาบาลนายูง
2. คุณศรินร สนธิศิริกฤตย์ || สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง 
3. คุณลดาวัลย์ สวนงาม || สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง 
4. คุณณัฐพิมล ณ นคร || สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 
5. คุณสุรัตน์ กัณหา || สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุดจับ
6. คุณวันเพ็ญ ใจซื่อ || สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านผือ
7. คุณกิตติพิชญ์ ถาวร ll สำนักงานสาธารสุขอำเภอพุทไธสง 
8. คุณพูนสุข เชื่อมชัยตระกูล || รพ.สต.ลุ่มระวี
9. คุณกัลยาณี พนมภูมิ || รพ.กาฬสินธุ์
10. คุณทนงศักดิ์ พลทัย || สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
11. คุณนิพาภรณ์ กองทอง || สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
12. คุณวัชพล สมปาน || เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ
13. คุณมยุรา สีสาร  || สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 
14. คุณสุธิดา อิสระ || เทศบาลนครขอนแก่น
15. คุณวิสิทธิ์ มารินทร์ || สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน
16. คุณอดุลย์ มงคลเจริญ || สถานีตำรวจทางหลวง 4 
17. คุณสุพรรณี สุขสมบูรณ์ || สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี
18. คุณปรัญชัย เชิงหอม || องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ 
19. คุณทิวา พุทธบุรี || ที่ทำการปกครองอำเภอโนนศิลา
20. คุณวสัณฑ์ บุญสงวน ll สมาคมสว่างบุญช่วยเหลือตราด
21. คุณวัลยา โสภากุล || สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1
22. คุณศิริพร สิทธิ || สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1
23. คุณศศิกานต์ ธนธีระกุล || สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 
24. คุณนันทพร กลิ่นจันทร์ ll สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12
25. คุณตุลกิตย์ ชีกว้าง || อบต.ห้วยโจด
26. คุณพัชรี สนิทไทย || อบต.ห้วยโจด
27. คุณยุทธพงษ์ วงษ์ศิริจันทร์ || สภ.หนองเรือ
28. คุณธวัชชัย คำป้อง || สสอ.หนองเรือ
29. คุณสมาน ดั้งดอนบม || เทศบาลตำบลโนนทอง 
30. คุณกัลยาภัสร์ อัครภูมิรัศม์ || สสอ.พุทไธสง

ส่วนผู้สมัครที่ไม่มีรายชื่อ ขออนุญาติเชิญท่านเข้าร่วม Workshop ในโอกาสหน้า ขอขอบคุณผู้ร่วมส่งใบสมัครทุกท่าน ขอบคุณที่คอยติดตามและให้กำลังใจทีมงาน
ขอให้ทุกท่านติดตามกิจกรรมต่างๆ ของแผนงานฯ

ติดต่อเรา https://www.facebook.com/rdsftyntwrk/


© 2018 - www.roadsafetythai.org All rights reserved