การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ กลุ่มจังหวัดที่รับทุนโครงการนวัตกรรมและพัฒนา สอจร. เรื่อง “จุดเสี่ยง - จุดอันตรายทางถนน” วันเสาร์ที่ 23 เม.ย. 59

การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ กลุ่มจังหวัดที่รับทุนโครงการนวัตกรรมและพัฒนา สอจร. เรื่อง “จุดเสี่ยง - จุดอันตรายทางถนน” วันเสาร์ที่ 23 เม.ย. 59


23 พ.ย. 2561 692 แผนงาน : ศวปถ.& มนป.


การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ กลุ่มจังหวัดที่รับทุนโครงการนวัตกรรมและพัฒนา สอจร.

เรื่อง “จุดเสี่ยง - จุดอันตรายทางถนน”

วันเสาร์ที่ 23 เมษายน 2559  ณ ห้องประชุมไม้แก้ว ดำเนิน รีสอร์ท อ.ดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

 

08.00 น. – 08.30 น.       ลงทะเบียน

08.30 น. – 08.45 น.       กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม/ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการประชุม 

                                      โดย นายแพทย์ธนะพงศ์ จินวงษ์ 

08.45 น. – 09.45 น.       กระบวนการวิเคราะห์ ค้นหา และเครื่องมือในการแก้ไขจุดเสี่ยง 

                                      โดย รศ.ดร.กัณวีร์ กนิษฐ์พงศ์

09.45 น. – 10.00 น.       พักรับประทานอาหารว่าง

10.00 น. – 12.00 น.       แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านการแก้ไขจุดเสี่ยงในระดับพื้นที่

                                      (จังหวัดนำเสนอ 7 นาที แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 8 นาที)

                                      10.00 – 10.15 น. กลุ่มที่ 1จังหวัดนครพนม

              10.15 – 10.30 น. กลุ่มที่ 2 อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

              10.30 – 10.45 น. กลุ่มที่ 3 อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น

              10.45 – 11.00 น. กลุ่มที่ 4 จังหวัดกาฬสินธุ์

              11.00 – 11.15 น. กลุ่มที่ 5 จังหวัดระยอง

              11.15 – 11.30 น. กลุ่มที่ 6 จังหวัดสมุทรสงคราม

              11.30 – 11.45 น. กลุ่มที่ 7 จังหวัดอุตรดิตถ์

              11.45 – 12.00 น. กลุ่มที่ 8 จังหวัดลพบุรี

12.00 น. – 13.00 น.       พักรับประทานอาหารกลางวัน

  13.00 น. – 14.10 น. สรุปกระบวนการ เครื่องมือ เงื่อนไข/ปัจจัยที่ทำให้โครงการบรรลุวัตถุประสงค์/ปิดประชุม

  โดย นายแพทย์ธนะพงศ์ จินวงษ์
 

   

 

© 2018 - www.roadsafetythai.org All rights reserved