พิธีเปิดงานสัมมนาระดับชาติ เรื่องความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ ๑๒

พิธีเปิดงานสัมมนาระดับชาติ เรื่องความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ ๑๒


23 พ.ย. 2561 695 แผนงาน : ศวปถ.& มนป.


พิธีเปิด

วันที่ ๑๔ ธ.ค. ๒๕๕๘ ณ ห้อง Grand Hall 201-203

เวลา ๑๐.๐๐-๑๐.๒๕ น. 
ปาฐกถาพิเศษ 
“Global Situation: Time for Results” 
       
โดย     Dr. Etienne Krug, World Health Organization’s (WHO),
                  and Bloomberg Initiative for Global Road Safety (BIGRS) 

เวลา ๑๑.๒๕-๑๑.๑๐ น. 
ปาฐกถาพิเศษ “ครึ่งทางทศวรรษ กับ การเดินหน้าประเทศไทย เพื่อความปลอดภัยทางถนน”   
       
โดย     ๑) นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
                  ๒) นายชาติชาย ทิพย์สุนาวี ปลัดกระทรวงคมนาคม 

© 2018 - www.roadsafetythai.org All rights reserved