ห้องย่อยที่ ๑ “เมนูความสำเร็จในการจัดการความปลอดภัยทางถนนในท้องถิ่น”

ห้องย่อยที่ ๑ “เมนูความสำเร็จในการจัดการความปลอดภัยทางถนนในท้องถิ่น”


24 พ.ย. 2561 788 แผนงาน : ศวปถ.& มนป.


ห้องย่อยที่ ๑ “เมนูความสำเร็จในการจัดการความปลอดภัยทางถนนในท้องถิ่น”
                      (How to manage for local Road Safety.)

วันที่ ๑๔ ธ.ค. 2558 เวลา ๑๓.๓๐-๑๖.๓๐ น. ห้อง MR 211-212

การแสดงละคร เปิดประเด็น "Local Road Safety & ที่รัก"
                      โดย    กลุ่มละคร "ใบไม้ไหว"

หัวข้อ ๑) การขับเคลื่อนศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนระดับอำเภอ 
             
๑) อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
             
๒) อำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์   
             ๓) อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์   
             ๔) อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผู้ดำเนินรายการ นพ.ชาตรี เจริญศิริ และอาจารย์สุรพล เหลี่ยมสูงเนิน
         ๒) เติมเต็มแนวคิด ทฤษฎีเพื่อการจัดการที่เข้มแข็ง 
              โดย  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดการความปลอดภัยทางถนน

 

วันที่ ๑๕ ธ.ค. 2558 เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๓๐ น. ห้อง MR 211-212

หัวข้อ ทางเลือกในการจัดการความปลอดภัยทางถนนในระดับตำบล
         
๑) การสร้างอาสาสมัครจราจร (การสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง อปท. ตำรวจชุมชน และ อป.พร.)  
              โดย    พ.ต.อ.ชาญเดช ศรีสังข์ กองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู

 

         ๒) การทำจุดตรวจ /ด่านชุมชน (การสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง อปท. ชุมชน)  
              โดย    คุณกัลยาภัสร์ อัครภูมิรัศมิ์

ผู้ดำเนินรายการ พ.ต.ท.อานนท์ นามประเสริฐ ตำรวจภูธรจังหวัดบึงกาฬ

หัวข้อ คลีนิค การจัดการจุดเสี่ยงทางถนนในระดับชุมชน  
         โดย    ผศ.ดร.วิชุดา เสถียรนาม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

© 2018 - www.roadsafetythai.org All rights reserved