ห้องย่อยที่ ๒ “ห้องถนนปลอดภัย”

ห้องย่อยที่ ๒ “ห้องถนนปลอดภัย”


26 พ.ย. 2561 814 แผนงาน : ศวปถ.& มนป.


ห้องย่อยที่ ๒ “ห้องถนนปลอดภัย”

วันที่ ๑๔ ธ.ค. 2558 เวลา ๑๓.๓๐-๑๖.๓๐ น. ห้อง MR 224-225

เสวนา   “การจัดการถนนปลอดภัยแห่งทศวรรษความปลอดภัยทางถนน : บทเรียนที่ผ่านมา และก้าวต่อไปในครึ่งทศวรรษข้างหน้า”
            
โดย   ๑) คุณสมัย โชติสกุล ผู้อำนวยการสำนักอำนวยความปลอดภัย กรมทางหลวง 
                     ๒) คุณสุจิณ มั่งนิมิตร รองผู้อำนวยการสำนักอำนวยความปลอดภัย กรมทางหลวง 
                     ๓) ดร.ศักดิ์ดา พรรณไวย ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมระบบทางพิเศษ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 

ผู้ดำเนินรายการ ดร.ปิยพงษ์ จิวัฒนกุลไพศาล วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ สำนักแผนงานกรมทางหลวง

บรรยายพิเศษ  ๑) มาตรฐานการออกแบบและการก่อสร้างทางจักรยานของกรมทางหลวง
                         
โดย     คุณสุจิณ มั่งนิมิตร รองผู้อำนวยการสำนักอำนวยความปลอดภัย กรมทางหลวง 

                    ๒) กรณีศึกษาการจัดการความปลอดภัยบริเวณข้างทาง 
                         โดย     คุณนิวัฒน์ สุรโชติเกรียงไกร วิศวกรโยธาชำนาญการ สำนักงานทางหลวงที่ ๑๕ (ประจวบคีรีขันธ์) กรมทางหลวง  

                    ๓) โครงการก่อสร้างยกระดับความปลอดภัยทางหลวงหมายเลข ๓๐๔ ช่วง อ.นาดี 
                         โดย     คุณสมคเน เสมทัพพระ รักษาการวิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ กรมทางหลวง 

 

วันที่ ๑๕ ธ.ค. 2558 เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๓๐ น. ห้อง Grand Hall 202

หัวข้อ Model การจัดการความปลอดภัยทางถนน ที่นำไปใช้ได้จริง
         
๑) แนะนำสำนักงานการพาณิชย์ออสเตรเลีย (AUSTRADE) และความสามารถทางด้านความปลอดภัยทางถนนของประเทศออสเตรเลีย
              
โดย Mr. Ben Giles, Trade Commissioner, Australian Trade Commission (Austrade)  

         ๒) การปรับปรุงแก้ไขจุดเสี่ยงอันตรายบนทางหลวงชนบท
              
โดย คุณธนะชัย อินทรศร นายช่างโยธาอาวุโส สำนักอำนวยความปลอดภัย กรมทางหลวงชนบท (ช่วงที่ 1 ) / (ช่วงที่ 2 )

         ๓) การออกแบบทางจักรยานของทางหลวงชนบท
              
โดย ดร.วีรเดช ชีวาพัฒนานุวงศ์ สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวงชนบท 

         ๔) Workshop: การออกแบบวงเวียนสมัยใหม่
              
โดย ๑) คุณสันติภาพ ศิริยงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาวิศวกรรมจราจร กรมทางหลวงชนบท 
                     ๒) คุณพิชากร ศรีจันทร์ทอง ศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทย 

© 2018 - www.roadsafetythai.org All rights reserved