ห้องย่อยที่ ๓ “ยานพาหนะปลอดภัยภายใต้ระบบการจัดการที่เข้มแข็ง”

ห้องย่อยที่ ๓ “ยานพาหนะปลอดภัยภายใต้ระบบการจัดการที่เข้มแข็ง”


26 พ.ย. 2561 736 แผนงาน : ศวปถ.& มนป.


ห้องย่อยที่ ๓ “ยานพาหนะปลอดภัยภายใต้ระบบการจัดการที่เข้มแข็ง”

วันที่ ๑๔ ธ.ค. 2558 เวลา ๑๓.๓๐-๑๖.๓๐ น. ห้อง MR 214-215

เสวนา   ๑) ประธานกล่าวเปิดงานสัมมนาฯ และ พิธีมอบรางวัลขวัญใจ “รถตู้ดีเด่นของสมาคมผู้บริโภคภาคตะวันตก”
                
โดย     ๑) คุณจิรุตม์ วิศาลจิตร รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก

           ๒) ครึ่งทางทศวรรษกับการจัดการความปลอดภัยระบบรถโดยสารสาธารณะ

                โดย     ๑) คุณวัลลภ งามสอน กรมการขนส่งทางบก
                          ๒) คุณสารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค 
                          ๓) ดร.สุเมธ องกิตติกุล สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) 
                          ๔) คุณภูมิพิทักษ์ ศิลปศร โรงเรียนทักษะพิพัฒน์ จาก SCG 

ผู้ดำเนินรายการ คุณกรรณิการ์ กิจติเวชกูล ผู้ดำเนินรายการ เช้าทันโลก FM 96.5

            ๓) Good Practice ต้นแบบการจัดการความปลอดภัยรถโดยสารสาธารณะ
                 
๑) การจัดการระบบรถรับส่งนักเรียนที่ได้มาตรฐานและปลอดภัย 
                      โดย รศ.ดร.เกษม ชูจารุกุล WBCSD Sustainable Mobility Project 2.0 Bangkok

              ๒) การบริหารจัดการรถตู้โดยสารประจำทางที่มีคุณภาพ 
                   โดย คุณสรวีย์ พลตาล กรรมการผู้จัดการ บริษัท SWP ออโต้เซอร์วิส 

               ๓) อาสาสมัครตรวจการความปลอดภัยรถโดยสารสาธารณะผ่านระบบ LINE 
                    โดย ๑) คุณรังสฤษดิ์ วรสีหะ นักวิชาการขนส่งชำนาญการพิเศษ สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา
                           ๒) คุณชโลม เกตุจินดา สมาคมผู้บริโภคจังหวัดสงขลา

ผู้ดำเนินรายการ คุณกรรณิการ์ กิจติเวชกุล ผู้ดำเนินรายการ เช้าทันโลก FM 96.5

 

วันที่ ๑๕ ธ.ค. 2558 เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๓๐ น. ห้อง MR 214-215

เสวนา ๑) การประเมินคุณภาพการบริการและความปลอดภัยระบบรถโดยสารสาธารณะ 
              โดย    ๑) ดร.สุเมธ องกิตติกุล สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)
                        ๒) คุณณัชชา โอเจริญ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)

          ๒) แนวทางการสร้างความร่วมมือการบริหารจัดการความปลอดภัยรถโดยสารสาธารณะ 
               ๑) การประเมินคุณภาพการบริการและความปลอดภัยระบบรถโดยสารสาธารณะ
                    โดย คุณบุญยืน ศิริธรรม สมาคมผู้บริโภคภาคตะวันตก

               ๒) ความร่วมมือในระดับท้องถิ่นเพื่อเรียกร้องสิทธิผู้เสียหายจากรถโดยสารสาธารณะ 
                    โดย คุณสุภาพร ถิ่นวัฒนากูล มูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา

               ๓) ความร่วมมือขององค์กรผู้บริโภคกับชุมชนในการตรวจสอบบริการรถโดยสารสาธารณะที่ดี 
                   โดย คุณปฏิวัติ เฉลิมชาติ สมาคมผู้บริโภคจังหวัดขอนแก่น

ผู้ดำเนินรายการ คุณชนาธิป ไพรพงษ์

          ๓) การพัฒนาความปลอดภัยรถโดยสารด้วยมาตรฐานการออกแบบโครงสร้างรถ
               
๑) อุบัติเหตุจากโครงสร้างรถโดยสารสาธารณะ : ผลกระทบต่อผู้โดยสาร และการชดเชยเยียวยา 
                    โดย คุณคงศักดิ์ ชื่นไกรลาศ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค

               ๒)  มาตรฐานความปลอดภัยโครงสร้างรถโดยสารภายใต้มาตรฐานสากล 
                     โดย รศ.ดร.สายประสิทธิ์ เกิดนิยม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
               ๓) ขีดความปลอดภัยรถโดยสารด้วยมาตรฐานการออกแบบบทเรียนจากการพัฒนารถพยาบาลไทย 
                    โดย ดร.สิทธิกร ลาภาพงศ์ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)

ผู้ดำเนินรายการ คุณชนาธิป ไพรพงษ์

               ๔) สรุปผลการจัดประชุมห้องย่อยที่ ๓ “ยานพาหนะปลอดภัยภายใต้ระบบการจัดการที่เข้มแข็ง” 
                    โดย ดร.สุเมธ องกิตติกุล สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)

© 2018 - www.roadsafetythai.org All rights reserved