ห้องย่อยที่ ๕ มิติใหม่ ในการจัดการและบังคับใช้กฎหมาย

ห้องย่อยที่ ๕ มิติใหม่ ในการจัดการและบังคับใช้กฎหมาย


26 พ.ย. 2561 688 แผนงาน : ศวปถ.& มนป.


ห้องย่อยที่ ๕ มิติใหม่ ในการจัดการและบังคับใช้กฎหมาย

วันที่ ๑๔ ธ.ค. 2558 เวลา ๑๓.๓๐-๑๖.๓๐ น. ห้อง MR 213

ช่วงแรก (๑๓.๓๐-๑๔.๓๐ น.)
บรรยาย ๑) "ง่วงหลับใน มหันตภัยบนถนน” .. ที่สังคมไทยต้องรับรู้  
                โดย    นพ.มนูญ ลีเชวงวงศ์ รพ.วิชัยยุทธ ประธานทุนง่วงอย่าขับ ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ มูลนิธิรามาธิบดี

           ๒) สถานการณ์และแนวทาง การยกระดับบังคับใช้กฎหมาย ในระดับสากล 
                โดย    Dr. Etienne Krug, Director of Department for Management of NCD, Disability, Violence and Injury Prevention 

ช่วงสอง (๑๔.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.)
เสวนา    ๑) สถานการณ์จราจรครึ่งทศวรรษแรกของไทยที่ผ่านมา 
            ๒) ปัญหา-อุปสรรค การบังคับใช้กฎหมาย และ ข้อเสนอเชิงนโยบาย 

 

วันที่ ๑๕ ธ.ค. 2558 เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๓๐ น. ห้อง MR 213

            ๑) พิธีมอบโล่/รางวัล แก่ข้าราชการตำรวจและผู้ปฏิบัติงานด้านจราจรดีเด่น
            
๒) มองอนาคตครึ่งทศวรรษกับทิศทางการบังคับใช้กฎหมาย 

© 2018 - www.roadsafetythai.org All rights reserved