PPT ปาฐกถาพิเศษ สถานการณ์ความปลอดภัยทางถนนในระดับสากล โดย Dr.Yonas Tegegn

PPT ปาฐกถาพิเศษ สถานการณ์ความปลอดภัยทางถนนในระดับสากล โดย Dr.Yonas Tegegn


26 พ.ย. 2561 825 แผนงาน : ศวปถ.& มนป.


PPT นำเสนอช่วงปาฐกถาพิเศษ สถานการณ์ความปลอดภัยทางถนนในระดับสากลภายใต้กรอบทศวรรษความปลอดภัยทางถนน โดย Dr.Yonas Tegegn จากองค์การอนามัยโลก (WHO) เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2556 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพ

 

© 2018 - www.roadsafetythai.org All rights reserved