PPT การนำเสนอห้องย่อย ยานพาหนะปลอดภัย ในงานสัมมนาระดับชาติฯ ครั้งที่ 11 วันที่ 12/12/2556

PPT การนำเสนอห้องย่อย ยานพาหนะปลอดภัย ในงานสัมมนาระดับชาติฯ ครั้งที่ 11 วันที่ 12/12/2556


26 พ.ย. 2561 887 แผนงาน : ศวปถ.& มนป.


รวบรวมไฟล์ PPT ที่ใช้นำเสนอในงานสัมมนาระดับชาติเรื่องความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 11 สิทธิกับความปลอดภัยทางถนน ห้องย่อยที่ 214 ห้องยานพาหนะปลอดภัย ระหว่างเวลา 09.00-12.00 น. เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2556 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพ

© 2018 - www.roadsafetythai.org All rights reserved