PPT การนำเสนอห้องย่อยถนนยุคใหม่ใส่ใจผู้ใช้ทาง ในงานสัมมนาระดับชาติฯ ครั้งที่ 11 วันที่ 12/12/2556

PPT การนำเสนอห้องย่อยถนนยุคใหม่ใส่ใจผู้ใช้ทาง ในงานสัมมนาระดับชาติฯ ครั้งที่ 11 วันที่ 12/12/2556


26 พ.ย. 2561 257 แผนงาน : ศวปถ.& มนป.


รวบรวมไฟล์ PPT ที่ใช้นำเสนอในงานสัมมนาระดับชาติเรื่องความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 11 สิทธิกับความปลอดภัยทางถนน ห้องย่อยที่ 203 ห้องถนนยุคใหม่ใส่ใจผู้ใช้ทาง  เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2556 ระหว่างเวลา 09.00-12.00 น. ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

ITS Policies in Developing Countries

http://www.uploadmass.com/?c010bf0560

Priminister Award Presentation

http://www.uploadmass.com/?792469e7d1

ถนนแห่งรอยยิ้ม

http://www.uploadmass.com/?f142471fd3

อุบัติภัยจราจรทางถนน

http://www.uploadmass.com/?27cec4a4aa

 

© 2018 - www.roadsafetythai.org All rights reserved