โครงการสำรวจพื้นที่กรณีศึกษาการตั้งจุดตรวจ/จุดบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในช่วงเทศกาลสงกรานต์-เทศบาลตำบลโคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา

โครงการสำรวจพื้นที่กรณีศึกษาการตั้งจุดตรวจ/จุดบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในช่วงเทศกาลสงกรานต์-เทศบาลตำบลโคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา23 พ.ย. 2561 566 แผนงาน : ศวปถ.& มนป.


โครงการสำรวจพื้นที่กรณีศึกษาการตั้งจุดตรวจ/จุดบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหลักเกณฑ์โดยทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการตั้งจุดตรวจ/จุดบริการ สำรวจพฤติกรรมในการตั้งจุดตรวจ/จุดบริการในช่วงเทศกาลสงกรานต์ในพื้นที่กรณีศึกษา ค้นหาและถอดบทเรียนแนวทางการตั้งจุดตรวจ/จุดบริการในกรณีศึกษาที่ดี เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการตั้งจุดตรวจ/จุดบริการของพื้นที่กรณีศึกษา และเพื่อศึกษาการใช้งบประมาณในการทำกิจกรรมที่เกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พื้นที่ศึกษาได้แก่ 1) เทศบาลตำบลโคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 2) เทศบาลตำบลด่านเกวียน อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 3)อบต.นากลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 4) อบต.เขาสวนกวาง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น 5) อบต.คำม่วง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น 6) อบต.สวนหม่อน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 7) อบต.โพนทอง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 8) อบต.กะฮาด อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ 

© 2018 - www.roadsafetythai.org All rights reserved