โครงการส่งเสริมการนำข้อมูลการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ไปใช้ประโยชน์

โครงการส่งเสริมการนำข้อมูลการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ไปใช้ประโยชน์24 พ.ย. 2561 602 แผนงาน : ศวปถ.& มนป.


โครงการส่งเสริมการนำข้อมูลการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ไปใช้ประโยชน์ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของจำนวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต และความรุนแรงของการบาดเจ็บ รวมทั้งบรรยายเกี่ยวกับลักษณะของผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต ปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงการให้การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต และการส่งต่อผู้บาดเจ็บเพื่อเข้ารับการรักษา

จากข้อมูลพบว่าจานวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2554 ลดลงจากปีที่ผ่านมา เนื่องจากมีการระดมทรัพยากร ทั้งบุคคลากร และงบประมาณจำนวนมาก เพื่อใช้ในการดำเนินมาตรการหลายมาตรการพร้อมกัน โดยเฉพาะความเข้มงวดของเจ้าหน้าที่ตำรวจ แต่ทั้งนี้ยอดจานวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตน่าจะสูงกว่าที่รายงานนี้ เนื่องจากบางจังหวัดอาจเกรงกลัวผลกระทบที่จะเกิดขึ้นหากจำนวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตเพิ่มสูงขึ้นกว่าปี่ที่ผ่านมา ดังนั้นจึงมีข้อเสนอแนะให้พิจารณาใช้จำนวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุเป็นตัวชี้วัดแทน เนื่องจากจะสะท้อนความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ดีกว่า

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลการบาดเจ็บและเสียชีวิต จากการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๑-๒๕๕๔ แสดงให้เห็นว่าการบาดเจ็บและเสียชีวิต ความรุนแรงการบาดเจ็บ จะมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่อย่างไรก็ตามถ้าพิจารณาจากแนวโน้มปัจจัยเสี่ยงที่เป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ เช่น ร้อยละของผู้บาดเจ็บที่ดื่มแอลกอฮอล์ มีแนวโน้มลดลงเพียงเล็กน้อย ส่วนแนวโน้มผู้บาดเจ็บไม่ใช้อุปกรณ์ป้องกันการได้รับบาดเจ็บรุนแรงยังคงที่ ดังนั้นการรณรงค์เพื่อความปลอดภัยของการใช้รถใช้ถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ คงต้องมีความเข้มข้น รวมทั้งอาจจะต้องมีมาตรการที่ได้ผลในการป้องกันที่ชัดเจนมากขึ้นเพื่อลดการบาดเจ็บให้ได้ผลและยั่งยืนต่อไป

© 2018 - www.roadsafetythai.org All rights reserved