โครงการศึกษาและพัฒนาชุดความรู้ด้านวิศวกรรมจราจรเพื่อความปลอดภัยทางถนนในชุมชนชนบท ระยะที่ 1

โครงการศึกษาและพัฒนาชุดความรู้ด้านวิศวกรรมจราจรเพื่อความปลอดภัยทางถนนในชุมชนชนบท ระยะที่ 1



24 พ.ย. 2561 748 แผนงาน : ศวปถ.& มนป.


โครงการศึกษาและพัฒนาชุดความรู้ด้านวิศวกรรมจราจรเพื่อความปลอดภัยทางถนนในชุมชนชนบท ระยะที่ 1 เน้นการจัดการปัญหาความเร็วในชุมชนโดยได้ศึกษาและถอดบทเรียนพื้นที่ตัวอย่างในการควบคุมความเร็ว 3 พื้นที่ ได้แก่ บ้านคำนางปุ่ม อำเภอเขาสวนกวาง ทางเข้ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม และชุมชนรอบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ศึกษารูปแบบเนินชะลอความเร็วที่ติดตั้งอยู่ในปัจจุบัน ผ่านทางการสอบถามความคิดเห็นและทัศนคติของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ การสำรวจความเร็วของรถจักรยานยนต์และรถยนต์ การศึกษาความเร่งในแนวดิ่งด้วยการใช้รถทดลองวิ่งผ่านเนินต่อเนินชะลอความเร็วประเภทต่างๆ 

ผลของโครงการได้ก่อให้เกิดมิติของการเปลี่ยนทั้งในแง่ของชุดความรู้ ที่เอื้อต่อการขยายผลโครงการในพื้นที่อื่นๆ การเปลี่ยนแปลงเชิงกายภาพที่เกิดขึ้นจากการปรับปรุงแก้ไขในพื้นที่ หรือองค์ความรู้ของนักวิจัยและแกนนำชุมชน ที่สามารถพัฒนาศักยภาพของตนเอง ให้มีความรู้ความสามารถในวิเคราะห์และแก้ปัญหาเรื่องความเร็วภายในชุมชนของตนเองและสามารถเป็นพี่เลี้ยงให้ชุมชนอื่นๆ และพัฒนาไปสู่การมีส่วนร่วมของชุมชนในการลุกขึ้นมาแก้ไขปัญหาของตนเอง วิเคราะห์ปัญหาของตัวเอง และการสร้างความเป็นเจ้าของร่วมกันของปัญหา แสวงหาทางออกของปัญหา ภายใต้ทุนทางสังคมที่มีอยู่และผสมผสานความรู้เชิงวิชาการจากภายนอก จะนำมาสู่การพัฒนาที่เน้นการพึ่งตนเอง และสร้างวัฒนธรรมของความปลอดภัยบนท้องถนนที่เกิดจากส่วนเล็กที่สุดในสังคม แต่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงและขยายผลสู่พื้นที่วงกว้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะนำมาสู่การสร้างความปลอดภัยทางถนนได้อย่างยั่งยืน

งานวิจัยฉบับสมบูรณ์ : http://issuu.com/roadsafetythailand/docs/acc_54029

© 2018 - www.roadsafetythai.org All rights reserved