รายงานวิชาการห้องย่อย “พลังผู้บริโภค เพื่อรถสาธารณะปลอดภัย”

รายงานวิชาการห้องย่อย “พลังผู้บริโภค เพื่อรถสาธารณะปลอดภัย”24 พ.ย. 2561 646 แผนงาน : ศวปถ.& มนป.


รายงานวิชาการห้องย่อย “พลังผู้บริโภค เพื่อรถสาธารณะปลอดภัย” งานสัมมนาระดับชาติ เรื่องความปลอดภัยทางถนนครั้งที่ 10 “ทศวรรษแห่งการลงมือทำ : Time for Action” วันที่ 25-26 สิงหาคม 2554 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพมหานคร โดยมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค

มีการเสวนาโดยตัวแทนภาควิชาการ ภาครัฐ ภาคเอกชนและสื่อมวลชน ในหัวข้อเรื่อง

1.ความร่วมมือเพื่อความปลอดภัยของรถโดยสารสาธารณะ 
2.ศูนย์เฝ้าระวังภาคประชาชน และเทคโนโลยีทันสมัยที่ใช้ในการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านรถโดยสาร
3.ความจำเป็นที่ต้องมีกองทุนคุ้มครองสิทธิผู้ใช้รถโดยสาร

จากการเสวนาทำให้ได้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย/การต่อยอดงานในอนาคต ดังนี้

1.รถตู้ไม่ควรใช้เป็นรถโดยสารสาธารณะ ควรใช้รถโดยสารขนาดกลางแทน
2.รถโดยสาร 2 ชั้นไม่ควรนำมาใช้บริการรับส่งผู้โดยสารในเส้นทางอันตราย (ภาคเหนือที่มีภูเขาสลับซับซ้อน)
3.ผลักดันและบังคับใช้กฎหมายการใช้เข็มขัดนิรภัยในรถตู้และรถโดยสารทางไกล
4.บังคับใช้กฎหมายจำกัดความเร็วรถยนต์โดยสารสาธารณะอย่างจริงจัง
5.ควรส่งเสริมสนับสนุนให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเฝ้าระวัง การร้องเรียนและชดเชยความเสียหาย
6.ควรส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายภาคประชาชนให้เข้ามีส่วนร่วมในการเข้าไปกำกับดูแลด้านความปลอดภัยรถโดยสารสาธารณะให้มากขึ้นทั้งในระดับจังหวัดและระดับประเทศ
7.ยกระดับเกณฑ์ให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหาย ต้องพิจารณาที่ความรุนแรงของการละเมิดมากกว่าหลักฐานานุรูป

© 2018 - www.roadsafetythai.org All rights reserved