โครงการปักหมุดภาคีเครือข่ายปฏิบัติการ ถอดบทเรียน ค้นหาความรู้ ว่าด้วยเรื่อง "ความปลอดภัยทางถนน"

โครงการปักหมุดภาคีเครือข่ายปฏิบัติการ ถอดบทเรียน ค้นหาความรู้ ว่าด้วยเรื่อง "ความปลอดภัยทางถนน"24 พ.ย. 2561 883 แผนงาน : ศวปถ.& มนป.


โครงการปักหมุดภาคีเครือข่ายปฏิบัติการ ถอดบทเรียน ค้นหาความรู้ ว่าด้วยเรื่อง "ความปลอดภัยทางถนน" เพื่อพัฒนาการสื่อสารนำไปสู่การลดอุบัติเหตุมีการดำเนินงาน 3 รูปแบบ คือ

1.ถอดบทเรียนความสำเร็จของบ้านไผ่ – เขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น ในการทำงานเพื่อลดอุบัติเหตุและการสร้างความปลอดภัยทางถนน

2.ศึกษาฐานข้อมูลการทำงานของหน่วยงานต่างๆ ในการทำงานเพือลดอุบัติเหตุและการสร้างความปลอดภัยทางถนน ซึ่งได้รวบรวมฐานข้อมูลภายใต้เครือข่ายการทำงานจาก 4 เครือข่าย คือศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) จำนวน 8 โครงการ เครือข่ายแผนงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจร (สอจร.) จำนวน 18 โครงการ เครือข่ายสภาวิศวกร จำนวน 19 โครงการ และเครือข่ายที่ได้รับรางวัล Prime Minister’s Road Safety Award จำนวน 17 โครงการ รวมทั้งสิ้น 62 โครงการ

โครงการฯ ได้นำฐานข้อมูลจากข้อ 2 ลงในแผนที่ google map เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าถึงผ่าน www.maproadsafetythai.org และจัดทำคู่มือการใช้งานฐานข้อมูลปักหมุด ภาคีเครือข่ายปฏิบัติการถอดบทเรียน ค้นคว้าหาความรู้เรื่องความปลอดภัยบนท้องถนนงาน

© 2018 - www.roadsafetythai.org All rights reserved