รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยการประเมินคุณภาพการให้บริการและความปลอดภัยของระบบรถโดยสารสาธารณะ

รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยการประเมินคุณภาพการให้บริการและความปลอดภัยของระบบรถโดยสารสาธารณะ24 พ.ย. 2561 682 แผนงาน : ศวปถ.& มนป.


รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยการประเมินคุณภาพการให้บริการและความปลอดภัยของระบบรถโดยสารสาธารณะ รถโดยสารประจำทางเป็นรูปแบบการเดินทางที่สำคัญของประชาชน ปัจจุบันพบว่าคุณภาพการให้บริการรถโดยสารสาธารณะต่ำลงมาก โดยเฉพาะการบริการด้านความปลอดภัย ส่งผลให้ประชาชนหันไปเดินทางด้วยยานพาหนะส่วนบุคคลมากขึ้น นำไปสู่ปัญหาด้านการจราจรที่มากขึ้น การแก้ไขปัญหาดังกล่าว ต้องพิจารณาการยกระดับมาตรฐานการบริการรถโดยสารสาธารณะ และการประเมินคุณภาพและมาตรฐานด้านความปลอดภัยของรถโดยสาร ทั้งในแง่ของการให้บริการของผู้ประกอบการและโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงรถโดยสารสาธารณะ

งานวิจัยนี้จึงศึกษาถึงแนวทางการเพิ่มสัดส่วนในการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะอย่างยั่งยืน การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของการให้บริการรถโดยสารสาธารณะ รวมถึงวิเคราะห์ถึงปัจจัย พร้อมทั้งนำเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของการให้บริการรถโดยสารสาธารณะในประเทศไทย โดยแบ่งการศึกษาเป็น 3 โครงการย่อยอันได้แก่ การประเมินผลและติดตามผลของนโยบายด้านรถโดยสารสาธารณะ การเข้าถึงระบบรถโดยสารสาธารณะ และการมีส่วนร่วมของประชาชน องค์กร และท้องถิ่น รายละเอียดตามลิงค์ด้านล่าง

© 2018 - www.roadsafetythai.org All rights reserved