สถิติการเกิดอุบัติเหตุรถโดยสารสาธารณะ ประจำปี 2559

สถิติการเกิดอุบัติเหตุรถโดยสารสาธารณะ ประจำปี 2559


26 พ.ย. 2561 491 แผนงาน : รถโดยสารสาธารณะปลอดภัย


สถิติการเกิดอุบัติเหตุรถโดยสารสาธารณะ ประจำปี 2559

ศวปถ. ร่วมกับ มพบ. เก็บรวบรวมสถิติการเกิดอุบัติเหตุรถโดยสารสาธารณะ ปี 2559

ศวปถ. ร่วมกับ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค (มพบ.) ภายใต้การสนับสนุน โดย สสส. เก็บรวบรวมข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุรถโดยสารสาธารณะประเภทต่างๆ จากสื่อออนไลน์ โดยแบ่งตามประเภทรถ ลักษณะการจดทะเบียน กลุ่มผู้โดยสาร โดยแบ่งเป็น

1. รถทัวร์โดยสาร ประจำทาง ไม่ประจำทาง

2. รถตู้ โดยสารประจำทางและไม่ประจำทาง

3. รถทัศนจรสำหรับสถานศึกษา

4. รถรับจ้างรับส่งนักเรียน

รวมถึงจำนวนผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บ แยกเป็นรายเดือนเพื่อเห็นสถานการณ์ของปัญหา ช่วงเวลาที่่เกิดอุบัติเหตุ  เพื่อนำข้อมูล เข้าสู่การวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาในภาพรวมของทั้งประเทศ ซึ่งในการเก็บข้อมูล ยังสามารถลงไปในระดับจังหวัด สำหรับวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาในระดับพื้นที่ ซึ่งผลที่ได้นำไปสู่การกระตุ้นให้เกิดความตื่นตัวของภาคประชาชนผู้โดยสาร และสามารถนำไปกำหนดเป็นข้อเสนอเชิงนโยบาย ยกระดับมาตรฐานรถโดยสารสาธารณะของประเทศไทย ลดอัตราการเสียชีวิตและบาดเจ็บในกลุ่มผู้โดยสาร เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

© 2018 - www.roadsafetythai.org All rights reserved