การจัดการกลไกความปลอดภัยทางถนนระดับพื้นที่


แผนงานย่อย “การจัดการกลไกความปลอดภัยทางถนนระดับพื้นที่” ภายใต้การดำเนินงานของศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) มูลนิธินโยบายถนนปลอดภัย (มนป.) จากการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีภารกิจสำคัญครอบคลุม 4 จุดเน้น คือ 1) เสริมสร้างกลไกการทำงานของศูนย์ความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) ทั้ง 3 ระดับ คือ จังหวัด อำเภอ และตำบล โดยมีพื้นที่ปฏิบัติการระดับอำเภอ 26 อำเภอ ใน 10 จังหวัด 2) พัฒนาความรู้และเครือข่ายวิทยากร ครอบคลุมความรู้การจัดการเชิงระบบและการจัดการความเสี่ยง พร้อมทั้งจัดกระบวนการพัฒนาวิทยากร/กระบวนการจัดการเรียนรู้เรื่องกลไก ศปถ. 3) ผลักดันนโยบายสาธารณะในระดับส่วนกลาง ทั้งศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน และส่วนงานระดับกรมอื่น ๆ เพื่อให้หนุนเสริมการพัฒนากลไก ศปถ. ทั้ง 3 ระดับ 4) การสื่อสารสาธารณะ ได้พัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อวิดีทัศน์เพื่อเผยแพร่ให้กลุ่ม “คณะทำงานในกลไก ศปถ.” และบุคลากรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

Social Network


© 2018 - www.roadsafetythai.org All rights reserved