Workshop Checklist ISO 39001

Workshop Checklist ISO 39001


19 มี.ค. 2561 824 แผนงาน : สถานประกอบการกับความปลอดภัยทางถนน


Workshop Checklist ISO39001

(1) รายการตรวจสอบและทวนสอบกิจกรรมหรือสิ่งที่ต้องจัดให้มีตามข้อกำหนด ISO 39001            

(2)  การกำหนด RTS Performance Factors                                                                            

(3) บัญชีรายชื่อ Interested Parties                                                                                         

(4) บัญชีรายชื่อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ RTS

 

© 2018 - www.roadsafetythai.org All rights reserved