โครงการพัฒนาคู่มือการดำเนินโครงการติดตั้งกล้อง CCTV เพื่อตรวจจับการฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจรและการไม่สวมหมวกนิรภัย โดย รศ.ดร.ธเนศ เสถียรนาม

โครงการพัฒนาคู่มือการดำเนินโครงการติดตั้งกล้อง CCTV เพื่อตรวจจับการฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจรและการไม่สวมหมวกนิรภัย โดย รศ.ดร.ธเนศ เสถียรนาม


19 ต.ค. 2563 173 แผนงาน : การบังคับใช้กฎหมาย


© 2018 - www.roadsafetythai.org All rights reserved