การประชุมเชิงปฏิบัติการ "กำหนดตัวชี้วัดเป้าหมายระดับโลกด้านความปลอดภัยทางถนน (12 Global Road Safety Targets)"  


22 ต.ค. 2563 1321 แผนงาน : ศวปถ.& มนป.   


ในวันที่ 6 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมากรมควบคุมโรคได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ "กำหนดตัวชี้วัดเป้าหมายระดับโลกด้านความปลอดภัยทางถนน (12 Global Road Safety Targets)" ณ โรงแรมอมารี ดอนเมืองแอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร ตามที่คณะอนุกรรมการด้านการบริหารจัดการข้อมูล และการติดตามประเมินผล ได้มีมติมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการจัดการประชุมหารือร่วมกับผู้รับผิดชอบเพื่อร่วมกันกำหนดตัวชี้วัดการดำเนินงานของแต่ละเป้าหมาย ให้สอดคล้องกับ 12 Global Road Safety Targets ซึ่งเกี่ยวข้องกับ คน รถ ถนน รวมทั้งการบริหารจัดการ และตัวชี้วัดดังกล่าวเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการติดตามผลการดำเนินงาน ก่อนนำเสนอต่อศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนน 

 

โดยในส่วนของเป้าหมายโลกด้านความปลอดภัยทางถนน 12 ประการที่ได้มีการพิจารณาถึงตัวชี้วัดในวันนี้นั้นประกอบไปด้วย

เป้าหมายที่ 1 ภายในปี 2563 ทุกประเทศจัดทำแผนการปฏิบัติการพหุภาคีด้านความปลอดภัยทางถนนระดับชาติที่ครอบคลุมรอบด้านและมีเป้าหมายที่กำหนดกรอบเวลา

เป้าหมายที่ 2 ภายในปี 2573 ทุกประเทศเข้าเป็นภาคีตราสารกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนนที่สำคัญของสหประชาชาติหนึ่งตราสารหรือมากกว่า

เป้าหมายที่ 3 ภายในปี 2573 มากกว่าร้อยละ 75 ของการเดินทางบนถนนสายใหม่ทุกสาย ต้องผ่านมาตรฐานทางเทคนิคสำหรับผู้ใช้ถนนทุกคนที่คำนึงถึงความปลอดภัยทางถนน

เป้าหมายที่ 4 ภายในปี 2573 มากกว่าร้อยละ 75 ของการเดินทางบนถนนสายที่มีอยู่แล้ว ต้องผ่านมาตรฐานทางเทคนิคสำหรับผู้ใช้ถนนทุกคนที่คำนึงถึงความปลอดภัยทางถนน

เป้าหมายที่ 5 ภายในปี 2573 ยานพาหนะใหม่ (หมายถึงทั้งที่ผลิต ขาย หรือนำเข้า) และยานพาหนะใช้แล้วทุกคันต้องผ่านมาตรฐานความปลอดภัยที่มีคุณภาพสูง เช่น กฎสหประชาชาติที่แนะนำ ข้อบังคับทางเทคนิคระดับโลก หรือข้อกำหนดระดับชาติอื่น ๆ ที่ได้รับการยอมรับที่เทียบเท่า

เป้าหมายที่ 6 ภายในปี 2573 ลดสัดส่วนของยานพาหนะที่ขับขี่เกินการจำกัดความเร็วที่กำหนดลงครึ่งหนึ่งและลดการบาดเจ็บเสียเสียชีวิตที่เกี่ยวกับการขับขี่ด้วยความเร็วลดลง

เป้าหมายที่ 7 ภายในปี 2573 เพิ่มสัดส่วนของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ที่สวมหมวกนิรภัยที่ได้มาตรฐานอย่างถูกต้องให้ใกล้เคียงร้อยละ 100

เป้าหมายที่ 8 ภายในปี 2573 เพิ่มสัดส่วนของผู้ขับขี่และโดยสารยานยนต์ที่ใช้เข็มขัดนิรภัยหรือใช้ระบบอุปกรณ์รัดตรึงนิรภัยสำหรับเด็กที่ได้มาตรฐานให้ใกล้เคียงร้อยละ 100

เป้าหมายที่ 9 ภายในปี 2573 ลดจำนวนการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบติเหตุทางถนนเนื่องจากผู้ขับขี่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ลงครึ่งหนึ่ง และ/หรือลดจำนวนการบาดเจ็บและเสียชีวิตที่เกี่ยวกับการใช้วัสดุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทอื่นลง

เป้าหมายที่ 10 ภายในปี 2573 ทุกประเทศมีกฎหมายระดับชาติที่จำกัดหรือห้ามการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ขณะขับขี่

เป้าหมายที่ 11 ภายในปี 2573 ทุกประเทศออกข้อบังคับกำหนดเวลาขับและระยะเวลาหยุดพักสำหรับผู้ประกอบอาชีพขับรถและ/หรือเข้าเป็นภาคีข้อบังคับระหว่างประเทศ/ภูมิภาคในด้านนี้

เป้าหมายที่ 12 ภายในปี 2573 ทุกประเทศจัดทำและบรรลุเป้าหมายระดับชาตติเพื่อลดระยะเวลาระหว่างการเกิดอุบัติเหตุทางถนนและการให้การดูแลฉุกเฉินโดยผู้เชี่ยวชาญครั้งแรก

 

© 2018 - www.roadsafetythai.org All rights reserved