EP.5 ทักษะการฟังอย่างลึกซึ้ง


28 ส.ค. 2563 919 แผนงาน : การบังคับใช้กฎหมาย


ทำไมกระบวนกรจึงต้องมีทักษะ "การฟังอย่างลึกซึ้ง" หรือ "การฟังด้วยหัวใจ"

การฟังแบบ Generative คืออะไร? เกี่ยวข้องอย่างไรกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้กระทำความผิด หรือผู้เข้าร่วมกระบวนการเรียนรู้

Ep.นี้จะพาไปพบกับ2กิจกรรมที่ทำให้ผู้เข้าร่วมกระบวนการเรียนรู้ได้ฝึกการ "ฟัง" และทบทวนตนเองไปพร้อมๆกัน

วิดิโอนี้เป็นส่วนหนึ่งของสื่อการเรียนรู้ (E-learning) ในชุด "5 หัวใจสำคัญการจัดกระบวนการกลุ่มคุมประพฤติเมาแล้วขับ" เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานคุมประพฤติที่เกี่ยวข้องในการจัดกระบวนการกลุ่ม เพื่อการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ฟื้นฟูพฤติกรรม เมาแล้วขับ ได้มีแนวทางในการจัดกระบวนการที่ "เข้าใจ" ความคิด ความเชื่อ ทัศนคติ เพื่อนำไปสู่การ "เปลี่ยนแปลง" ทัศนคติและพฤติกรรมของผู้ถูกคุมประพฤติได้อย่างเหมาะสม

นอกจากนั้นวิดิโอชุดนี้ยังเหมาะสำหรับนักจัดกระบวนการ(Facilitator)ที่ต้องการนำกระบวนการ เทคนิค กิจกรรม ไปปรับใช้กับการจัดกระบวนการเรียนรู้ในประเด็นอื่นๆได้อีกด้วย

More videos :

EP.1 การทำกระบวนการในสถานการณ์โควิด19
Link : https://youtu.be/uXnE13u5pbw

EP.2 หลักการและแนวทางการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Paticipatory Learning) : "5 หัวใจสำคัญการจัดกระบวนการกลุ่มคุมประพฤติเมาแล้วขับ" Link : https://youtu.be/pg1bm9wmb4M

EP.3 "กระบวนกร" คือใคร? สำคัญอย่างไร? : "5 หัวใจสำคัญการจัดกระบวนการกลุ่มคุมประพฤติเมาแล้วขับ"
Link : https://youtu.be/3AWoPeY7d2M

EP.4 ทักษะการสร้าง "พื้นที่ปลอดภัย" : "5 หัวใจสำคัญการจัดกระบวนการกลุ่มคุมประพฤติเมาแล้วขับ"
Link : https://youtu.be/6OGu7d4LRb8

EP.6 ทักษะการตั้งคำถาม : "5 หัวใจสำคัญการจัดกระบวนการกลุ่มคุมประพฤติเมาแล้วขับ"
Link : https://youtu.be/fHoi_FkOt-E

EP.7 ทักษะการจับประเด็น : "5 หัวใจสำคัญการจัดกระบวนการกลุ่มคุมประพฤติเมาแล้วขับ"
Link : https://youtu.be/NGJVpwsCRQ0

วิดิโอชุดนี้จัดทำขึ้นภายใต้การสนับสนุนของ ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน(ศวปถ.) มูลนิธินโยบายถนนปลอดภัย(มนป.) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ร่วมกับ มูลนิธิสื่อชาวบ้าน(มะขามป้อม) ติดตามข่าวสารของศูนย์วิชาการฯได้ที่ Facebok Fanpage : https://www.facebook.com/Roadsafetygr...

SHOW LESS

© 2018 - www.roadsafetythai.org All rights reserved