การส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยด้วยทักษะการบังคับเชิงบวก (Behavior based safety หรือ BBS)


23 ส.ค. 2564 748 แผนงาน : ศวปถ.& มนป.


BBS เป็นแนวคิดเรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมความเสี่ยงเชิงบวก โดย อาจารย์วีระ ซื่อสุวรรณ เป็นแนวทางในการดำเนินงานในลักษณะการการพบเจอบ่อย ๆ โดยมองพฤติกรรมต่าง ๆ เหล่านั้นว่าจะต้องเปลี่ยนด้วยจิตสำนึกหรือความตระหนักด้วยตนเอง

ซึ่งวิธีการสื่อสารกับประชาชนเพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงนั้นจะมีวิธีการสื่อสารดังนี้

1. การสร้างความคุ้นเคยให้แก่ประชาชน พูดคุยทำความคุ้นเคยกับผู้ขับขี่ให้รู้สึกว่าเราเป็นมิตร เหมือนญาติพี่น้องที่ซึ่งรู้จักกันมาหรือยิ่งรู้จักกันจะยิ่งดี แต่ถ้าไม่รู้จักจะต้อง "ถามชื่อ" เพื่อสร้างความคุ้นเคย

2. แสดงความหวังดีและห่วงใย โดยใช้วิธีการบอกเล่าแก่ผู้ขับขี่ถึงเหตุผลว่าทำไมควรที่จะต้องสวมใส่หมวกนิรภัยในขณะขับขี่รถจักรยานยนต์ด้วยความเข้าใจ

3. อย่าสื่อสารนาน ในการพูดคุยกับผู้ขับขี่เพื่อโน้มน้าวให้สวมหมวกนิรภัยนั้นจะต้องเน้นความกระชับ ได้ใจความและง่ายต่อความเข้าใจ

4. อย่าคาดหวัง การที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้นั้นจะต้องใช้เวลา มีความอดทน ซึ่งเมื่อผู้ขับขี่เจอการสื่อสารโดยใช้หลักการ BBS บ่อย ๆ จะทำให้เขาค่อย ๆ เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

© 2018 - www.roadsafetythai.org All rights reserved